Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
Barbora Gulánová, Mária Šimaljaková
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA VAGINÁLNEHO FLUORU
MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
URTIKÁRIA
MUDr. Eva Rasochová
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
NAJČASTEJŠIE OCHORENIA VLASOV – DIAGNOSTIKA A LIEČBA
prof. MUDr. Mária Šimajlaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
NOVÉ TRENDY V LIEČBE NEMELANÓMOVÝCH NÁDOROV KOŽE
doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
KOŽNÉ OCHORENIA V GRAVIDITE
Tehotenstvo predstavuje dôležité obdobie rôznorodých zmien v organizme ženy. Veľkými zmenami prechádza aj koža a sliznice. V tomto období sa na koži vyskytujú zmeny, ktoré sú fyziologické, nie všetky sa však po skončení gravidity stratia. Gravidita ovplyvňuje už existujúce ochorenia kože, na niektoré vplýva pozitívne, iné sa zhoršujú. Zvláštnu skupinu tvoria špecifické dermatózy v gravidite, ktoré sa vyskytujú len v tomto období. Často sa opakujú pri nasledujúcej gravidite, no nie je to pravidlo. Liečbe týchto ochorení je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Stále platí zásada, že v 1. trimestri pokiaľ to nie je naozaj nutné, nepodávame žiadnu celkovú liečbu. Ak je liečba nevyhnutná, je potrebné zvážiť benefit a riziko. Topická liečba má tiež obmedzenia v období gravidity.
Kľúčové slová: gravidita, fyziologické zmeny na koži, psoriasis, polymorfná erupcia (PUPPP), autoimunitné ochorenia.

SKIN DISORDERS OF PREGNANCY
Pregnancy represents an important period of different changes in woman organism. Great changes are developing on the skin and the mucosae membrane. In this period there are developing the changes, that are physiologic and not all of them would disappear after finishing of the pregnancy. Pregnancy influences existing skin disorders, some of them have better course and another could become worsen. Special group is created by specific dermatoses in pregnancy, which could be developed only in this period. They could be repeated in the future pregnancy, but it is not a regular rule. The treatment requires an increased attention. In the first trimester only an obligatory therapy has to be administered. If the therapy is unavoidable it is necessary to consider carefully benefit and risk. The topical treatment has its restriction in the pregnancy, too.
Key words: pregnancy, physiologic changes on the skin, psoriasis, polymorphic eruption (PUPPP), autoimmune disorders.
PREHĽADNE
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
VOĽNOPREDAJNÉ ANALGETIKÁ
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická klinika a ambulancia chronickej bolesti FNsP J. A. Reimana, Prešov
DIAGNOSTIKA A LIEČBA BOLESTIVÝCH SVALOVÝCH SPAZMOV PRI VERTEBROGÉNNYCH PORUCHÁCH
doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a MFN, Martin
PERIODONTÁLNE OCHORENIA
SPEKTRUM
Mgr. Petra Guštafíková
VYBRANÉ PRÍPRAVKY NA OPAĽOVANIE A NA OŠETRENIE POKOŽKY PO OPAĽOVANÍ
prof. MUDr. Mária Šimajlaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
SLNKO A OPAĽOVANIE
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, Košice
SPRÁVA Z V. SYMPÓZIA „ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA: SÚČASNÉ KLINICKÉ TRENDY“, 3. APRÍL 2007, PRAHA (1. časť)
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Resuscitácia pri topení
PARAGRAF
MUDr. Monika Štefanová
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Stanica záchrannej zdravotnej služby LJF UK, Martin
ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA V ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBE
Z PRAXE
doc. MUDr. Emil Bakoš, PhD.
Chirurgická klinika FN, Nitra
NESTEROIDNÉ ANALGETIKÁ AKO MOŽNÁ PRÍČINA KRVÁCANIA DO GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU
created by © zooom.sk s.r.o.