Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
Barbora Gulánová, Mária Šimaljaková
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA VAGINÁLNEHO FLUORU
MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
URTIKÁRIA
MUDr. Eva Rasochová
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
NAJČASTEJŠIE OCHORENIA VLASOV – DIAGNOSTIKA A LIEČBA
prof. MUDr. Mária Šimajlaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
NOVÉ TRENDY V LIEČBE NEMELANÓMOVÝCH NÁDOROV KOŽE
Nemelanómové nádory kože (NMSCs) patria medzi najčastejšie malignity. Je dokázaný vzťah medzi ich výskytom, expozíciou slnečnému žiareniu a kožným fototypom. Bazalióm, m. Bowen a aktinické keratózy sa bežne odstraňujú pomocou kryoterapie, elektrokauterom,laserom, lokálnymi cytostatikami a pod. Medzi nové metódy liečenia NMSC patrí fotodynamická terapia (PDT) využívajúca fotosenzibilizáciu kože delta-aminolevulovou kyselinou. Selektívne vychytanie fotosenzibilizátora v malígnych bunkách a ich následné ožiarenie lampou o vlnovej dĺžke 600 – 800 nm vedie k ich deštrukcii. Druhou metódou je imunostimulačná liečba 5 % imiquimodom v kréme. V dôsledku opakovanej a dlhodobej expozícii slnečnému žiareniu nastáva supresia imunitných mechanizmov v koži. UV žiarenie má mutagénny efekt na bunky kože, potláča bunkami podmienenú imunitu a spôsobuje priame a nepriame poškodenie DNA. Uvedené reakcie vedú k proliferácii buniek, ktorá môže vyústiť do vzniku karcinómov. Lokálna aplikácia imiquimodu priamo aj nepriamo indukuje produkciu cytokínov, ktoré podporujú imunitnú odpoveď. V konečnom dôsledku nastáva nekróza malígnych buniek s následnou regresiou malígneho a regeneráciou poškodeného tkaniva.
Kľúčové slová: nemelanómové nádory, liečba – PDT, imiquimod.

THE NEW TRENDS IN THERAPY OF NONMELANOMA SKIN CANCERS
Nonmelanoma skin cancers (NMSCs) are the most common malignancies. The link between the sun exposure, skin type and NMSC is established. Basalioma, m. Bowen and actinic keratosis are commonly removed by cryotherapy, electrodesiccation, laser, topical cytostatic therapy, etc. Photodynamic therapy using skin photosensibilisation with delta aminolevulinic acid is new method for the treatment NMSCs. Photosensitizer is selectively accumulated in tumor cells. Selective interception of photosensitizer in malignic cells and following application of radiation at length 600 – 800 nm is leading to their destruction. Immunostimulative therapy with 5 % imiquimod cream is the second method. Periodic and long-lasting sun exposure leads to suppression of skin immunity. UV radiation has mutagenic effect on skin cells suppressing cell-mediated immunity response and originating in direct and indirect DNA damage. Previous reactions lead to cells proliferation developing into carcinoma. Topical imiquimod application direct and indirect indicates cytokines production, which stimulate immunity response resulting in tumor cells death with sequential tumor regression and damaged tissue regeneration.
Key words: nonmelanoma skin cancer, therapy – photodynamic therapy, imiquimod.
doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
KOŽNÉ OCHORENIA V GRAVIDITE
PREHĽADNE
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
VOĽNOPREDAJNÉ ANALGETIKÁ
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická klinika a ambulancia chronickej bolesti FNsP J. A. Reimana, Prešov
DIAGNOSTIKA A LIEČBA BOLESTIVÝCH SVALOVÝCH SPAZMOV PRI VERTEBROGÉNNYCH PORUCHÁCH
doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a MFN, Martin
PERIODONTÁLNE OCHORENIA
SPEKTRUM
Mgr. Petra Guštafíková
VYBRANÉ PRÍPRAVKY NA OPAĽOVANIE A NA OŠETRENIE POKOŽKY PO OPAĽOVANÍ
prof. MUDr. Mária Šimajlaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
SLNKO A OPAĽOVANIE
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, Košice
SPRÁVA Z V. SYMPÓZIA „ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA: SÚČASNÉ KLINICKÉ TRENDY“, 3. APRÍL 2007, PRAHA (1. časť)
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Resuscitácia pri topení
PARAGRAF
MUDr. Monika Štefanová
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Stanica záchrannej zdravotnej služby LJF UK, Martin
ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA V ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBE
Z PRAXE
doc. MUDr. Emil Bakoš, PhD.
Chirurgická klinika FN, Nitra
NESTEROIDNÉ ANALGETIKÁ AKO MOŽNÁ PRÍČINA KRVÁCANIA DO GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU
created by © zooom.sk s.r.o.