Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
Barbora Gulánová, Mária Šimaljaková
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA VAGINÁLNEHO FLUORU
MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
URTIKÁRIA
Urtikária vážne ovplyvňuje kvalitu života, preto jej manažment musí byť včasný v úzkej spolupráci s pacientom. Z dôvodu komplexnosti tohto ochorenia je nevyhnutný individuálny prístup k chorému. Príčiny urtikárie siahajú od mnohých celkových chorôb k parazitárnym, bakteriálnym, vírusovým a hubovým infektom, až po poruchy trávenia, ložiskové reakcie, autoimunitné ochorenia a iné zmeny v ľudskom organizme. Každého pacienta treba preto komplexne vyšetriť a usilovať sa odhaliť také súvislosti, ktoré by mohli vysvetliť vznik a príčinu urtikárie. Zo zistených údajov možno zostaviť prehľad ďalšieho postupu vyšetrení a liečby. Aj po podrobnom vyšetrení ostáva často pôvod urtikárie neobjasnený a treba myslieť na tzv. autoimunitné urtikárie. Liečba urtikárie je prísne individuálna. Mala by vychádzať z odstránenia príčin urtikárie a symptomatickej liečby (antihistaminiká, kortikosteroidy), ktoré odstraňujú svrbenie a opuch.V liečbe urtikárie je potrebná dobrá spolupráca lekára a chorého.
Kľúčové slová: urticaria, fokálne infekcie, H. pylori, antihistaminiká.

URTICARIA
Given the fact that urticaria seriously influences quality of life its management has to be started early and in close cooperation with patient. Due to the complexity of this disease it is necessary to proceed by individual approach. Urticaria is caused by numerous internal diseases, parasite, bacterial, viral and mycotical infections as well as digestions problems, focal infections, autoimune diseases and different changes in human body. Every patient has to be investigated in complex in order to find out all circumstances which could cause urticaria. All gathered data serve further proceeding of investigations and therapy. Even a throught investigation does not elucidate origin of urticaria and we cannot forget the so called autoimmune urticarias. Urticaria therapy is strictly individual. It should by based on elimination of urticaria causes and symptomatic therapy (antihistamines and cortiocosteroids), which eliminates itching and swelling. Good cooperation of doctor and patient is very important for therapy of urticaria.
Key words: urticaria, focal infections, H. pylori, antihistamines.
MUDr. Eva Rasochová
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
NAJČASTEJŠIE OCHORENIA VLASOV – DIAGNOSTIKA A LIEČBA
prof. MUDr. Mária Šimajlaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
NOVÉ TRENDY V LIEČBE NEMELANÓMOVÝCH NÁDOROV KOŽE
doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
KOŽNÉ OCHORENIA V GRAVIDITE
PREHĽADNE
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
VOĽNOPREDAJNÉ ANALGETIKÁ
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická klinika a ambulancia chronickej bolesti FNsP J. A. Reimana, Prešov
DIAGNOSTIKA A LIEČBA BOLESTIVÝCH SVALOVÝCH SPAZMOV PRI VERTEBROGÉNNYCH PORUCHÁCH
doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a MFN, Martin
PERIODONTÁLNE OCHORENIA
SPEKTRUM
Mgr. Petra Guštafíková
VYBRANÉ PRÍPRAVKY NA OPAĽOVANIE A NA OŠETRENIE POKOŽKY PO OPAĽOVANÍ
prof. MUDr. Mária Šimajlaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
SLNKO A OPAĽOVANIE
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, Košice
SPRÁVA Z V. SYMPÓZIA „ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA: SÚČASNÉ KLINICKÉ TRENDY“, 3. APRÍL 2007, PRAHA (1. časť)
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Resuscitácia pri topení
PARAGRAF
MUDr. Monika Štefanová
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Stanica záchrannej zdravotnej služby LJF UK, Martin
ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA V ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBE
Z PRAXE
doc. MUDr. Emil Bakoš, PhD.
Chirurgická klinika FN, Nitra
NESTEROIDNÉ ANALGETIKÁ AKO MOŽNÁ PRÍČINA KRVÁCANIA DO GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU
created by © zooom.sk s.r.o.