Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a FNsP, Bratislava
Choroba z povolania v ambulancii praktického lekára
Široké spektrum rizikových faktorov pracovného prostredia sa stále významne podieľa na morbidite a mortalite exponovaných pracovníkov, no v primárnej starostlivosti stále možno konštatovať nedostatočné rozpoznanie chorôb z povolania. Praktický lekár môže hrať kľúčovú rolu v efektívnejšom odhaľovaní chorôb z povolania, prevencii ich progresie a v ochrane ostatných exponovaných spolupracovníkov. Pracovná anamnéza je nepostrádateľná v diagnostike a manažmente všetkých poškodení zdravia z práce. Autor podáva stručnú charakteristiku niektorých najčastejších chorôb z povolania a systematický postup pri odoberaní pracovnej anamnézy v praxi praktického lekára.
Kľúčové slová: choroba z povolania, praktický lekár, pracovná anamnéza.
Kľúčové slová MeSH: choroby z povolania – diagnostika, prevencia a kontrola; lekári.

OCCUPATIONAL DISEASE IN GENERAL PRACTITIONER´S OFFICE
The broad spectrum of occupational risk factors in workplace still contribute to the morbidity and mortality of exposed workers. However, occupational diseases continue to be underrecognized in a primary care setting. General practitioner can play a crucial role in improving the recognition of occupational diseases, preventing progressive illness, and contributing to the protection of other exposed co-workers. The occupational history is indispensable for the diagnosis and management of all work – related health problems. Author presents short characteristics of some most frequent occupational diseases and a systemic approach in taking the occupational history in general practice.
Key words: occupational disease, general practitioner, occupational history.
Key words MeSH: occupational diseases – diagnosis, prevention and control; physicians.
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – Manažment pacientov s polytraumou
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jozef Jakuš
ZZS, Turzovka
Medicína pre prax – správa z kongresu lekárov prvého kontaktu, Bratislava, 8. – 9. september 2005
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie, PF TU, Trnava
Novinky v zdravotníckej legislatíve (1. časť)
PREHĽADNE
MUDr. Michal Mego
Národný onkologický ústav, Bratislava
Probiotiká
h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita a Národný onkologický ústav, Bratislava
Atypické patogény a ich vplyv na liečbu respiračných infekcií
TÉMA
MUDr. Ewald Ambrózy
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba zápalových ochorení žilového systému
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika LF UK a FN, Bratislava
Venofarmaká v liečbe chronickej žilovej insuficiencie
MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Pohľad angiochirurga na problematiku chronickej žilovej insuficiencie
MUDr. Andrej Džupina
Angiologická ambulancia, Bardejov
Diagnostika a liečba chronickej žilovej insuficiencie so zameraním na edém a lymfedém
dipl. s. Irena Dršková, dipl. s. Zuzana Haramiová, MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Kompresívna terapia pri chronickej žilovej insuficiencii
AUTODIDAKTICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 1/2005
created by © zooom.sk s.r.o.