Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a FNsP, Bratislava
Choroba z povolania v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – Manažment pacientov s polytraumou
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jozef Jakuš
ZZS, Turzovka
Medicína pre prax – správa z kongresu lekárov prvého kontaktu, Bratislava, 8. – 9. september 2005
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie, PF TU, Trnava
Novinky v zdravotníckej legislatíve (1. časť)
PREHĽADNE
MUDr. Michal Mego
Národný onkologický ústav, Bratislava
Probiotiká
h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita a Národný onkologický ústav, Bratislava
Atypické patogény a ich vplyv na liečbu respiračných infekcií
Článok prináša základné údaje o problematike najčastejších atypických respiračných patogénoch – Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila – so snahou o praktické priblíženie problémov aktuálnej epidemiológie týchto patogénov, klinického obrazu, diagnostiky a liečby nimi vyvolaných respiračných infekcií.
Kľúčové slová: respiračné infekcie, atypické patogény, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, makrolidy.
Kľúčové slová MeSH: infekcie dýchacieho systému; Chlamydia pneumoniae; Legionella pneumophila; Mycoplasma pneumoniae; makrolidy.

ATYPICAL PATHOGENS AND ITS INFLUENCE ON THE THERAPY OF RESPIRATION INFECTIONS
Atypical respiratory pathogens are recently recognized as one of the leading causes of community – aquired pneumonia and other respiratory infections. The difference and the common features of „atypical“ and „typical“ respiratory infections are documented. Recent data of epidemiology, diagnosis, clinical picture of respiratory infections caused by M. pneumoniae, C. pneumoniae and L. pneumophila are presented together with its impact on therapeutic strategy.
Key words: respiratory infections, atypical pathogens, M. pneumoniae, C. pneumoniae, L. pneumophila.
Key words MeSH: respiratory tract infections; Chlamydia pneumoniae; Legionella pneumophila; Mycoplasma pneumoniae; macrolides.
TÉMA
MUDr. Ewald Ambrózy
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba zápalových ochorení žilového systému
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika LF UK a FN, Bratislava
Venofarmaká v liečbe chronickej žilovej insuficiencie
MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Pohľad angiochirurga na problematiku chronickej žilovej insuficiencie
MUDr. Andrej Džupina
Angiologická ambulancia, Bardejov
Diagnostika a liečba chronickej žilovej insuficiencie so zameraním na edém a lymfedém
dipl. s. Irena Dršková, dipl. s. Zuzana Haramiová, MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Kompresívna terapia pri chronickej žilovej insuficiencii
AUTODIDAKTICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 1/2005
created by © zooom.sk s.r.o.