Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a FNsP, Bratislava
Choroba z povolania v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – Manažment pacientov s polytraumou
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jozef Jakuš
ZZS, Turzovka
Medicína pre prax – správa z kongresu lekárov prvého kontaktu, Bratislava, 8. – 9. september 2005
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie, PF TU, Trnava
Novinky v zdravotníckej legislatíve (1. časť)
PREHĽADNE
MUDr. Michal Mego
Národný onkologický ústav, Bratislava
Probiotiká
Probiotiká sú definované ako živé mikroorganizmy, s prospešným účinkom na zdravie človeka pri podávaní v dostatočných množstvách. Ich účinok je veľmi úzko prepojený s prirodzenou funkciou črevnej flóry. Môžu sa výrazne uplatniť v liečbe a predovšetkým v prevencií mnohých civilizačných ochorení. Predpokladom ich širšieho použitia je dostupnosť bezpečných kmeňov s dokázanou klinickou účinnosťou.
Kľúčové slová: probiotiká, kolonizačná rezistencia, bezpečnosť, črevná flóra.
Kľúčové slová MeSH: probiotiká, črevá – mikrobiológia, bezpečnosť.

PROBIOTICS
Probiotics are defined as live microorganisms which when administered in adequate amounts confer a health benefit on the host. Their effect is closely related to natural function of gut flora. Probiotics could be applied in the therapy and mainly in prevention of many civilisation disorders. Availability of safe probiotic strains with demonstrated clinical effectivity is main assumption of wider their application.
Key words: probiotics, colonisation resistance, safety, gut flora.
Key words MeSH: probiotics, intestines – microbiology, safety.
h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita a Národný onkologický ústav, Bratislava
Atypické patogény a ich vplyv na liečbu respiračných infekcií
TÉMA
MUDr. Ewald Ambrózy
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba zápalových ochorení žilového systému
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika LF UK a FN, Bratislava
Venofarmaká v liečbe chronickej žilovej insuficiencie
MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Pohľad angiochirurga na problematiku chronickej žilovej insuficiencie
MUDr. Andrej Džupina
Angiologická ambulancia, Bardejov
Diagnostika a liečba chronickej žilovej insuficiencie so zameraním na edém a lymfedém
dipl. s. Irena Dršková, dipl. s. Zuzana Haramiová, MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Kompresívna terapia pri chronickej žilovej insuficiencii
AUTODIDAKTICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 1/2005
created by © zooom.sk s.r.o.