Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a FNsP, Bratislava
Choroba z povolania v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – Manažment pacientov s polytraumou
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jozef Jakuš
ZZS, Turzovka
Medicína pre prax – správa z kongresu lekárov prvého kontaktu, Bratislava, 8. – 9. september 2005
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie, PF TU, Trnava
Novinky v zdravotníckej legislatíve (1. časť)
PREHĽADNE
MUDr. Michal Mego
Národný onkologický ústav, Bratislava
Probiotiká
h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita a Národný onkologický ústav, Bratislava
Atypické patogény a ich vplyv na liečbu respiračných infekcií
TÉMA
MUDr. Ewald Ambrózy
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba zápalových ochorení žilového systému
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika LF UK a FN, Bratislava
Venofarmaká v liečbe chronickej žilovej insuficiencie
MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Pohľad angiochirurga na problematiku chronickej žilovej insuficiencie
MUDr. Andrej Džupina
Angiologická ambulancia, Bardejov
Diagnostika a liečba chronickej žilovej insuficiencie so zameraním na edém a lymfedém
dipl. s. Irena Dršková, dipl. s. Zuzana Haramiová, MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Kompresívna terapia pri chronickej žilovej insuficiencii
Venózna hypertenzia, žilový reflux a insuficiencia chlopní povrchového, hlbokého a spojovacieho žilového systému sú hlavnými patofyziologickými faktormi chronickej žilovej insuficiencie (CHVI). Spúšťacími mechanizmami prejavov CHVI sú hlavne prekonaná akútna trombóza hlbokého žilového systému a primárne varikózne ochorenie povrchových žíl DK. Konzervatívna terapia CHVI má popri chirurgickej liečbe nezastupiteľnú úlohu. Podávania venofarmák a elastická kompresívna terapia zostávajú kauzálnou liečbou hemodynamických dôsledkov ochorenia. Pri dodržiavaní liečebných postupov možno očakávať rýchly ústup subjektívnych ťažkostí pacienta i objektívnych príznakov CHVI.
Kľúčové slová: chronická žilová insuficiencia (CHVI), hlboká venózna (žilová) trombóza (HVT), venózny reflux, žilová hypertenzia, primárna a sekundárna CHVI, konzervatívna liečba CHVI, elastické kompresívne pančuchy, kompresívny obväz.
Kľúčové slová MeSH: insuficiencia venózna – terapia; trombóza žilová; obväzy.

COMPRESSIVE THERAPY IN CHRONIC VENOUS INSUFICIENCY
Venous hypertension, venous reflux and insuficiency of the valves of the superficial, profound and connecting venous system are the main pathophysiological factors of the chronic venous insuficiency (CHVI).Conservative therapy of the CHVI plays a very important role together with surgical therapy. Causal therapy of the hemodynamic consequences of the disorder is pharmacotherapy and elastic, compressive therapy.
Key words: chronic venous insuficiency (CHVI), profound venous thrombosis, venous reflux, venous hypertension, primary and secondary CHVI, conservative therapy of CHVI, elastic compression stockings, compressive bandages.
Key words MeSH: venous insuficiency – therapy; venous thrombosis; bandages.
AUTODIDAKTICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 1/2005
created by © zooom.sk s.r.o.