Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a FNsP, Bratislava
Choroba z povolania v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – Manažment pacientov s polytraumou
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jozef Jakuš
ZZS, Turzovka
Medicína pre prax – správa z kongresu lekárov prvého kontaktu, Bratislava, 8. – 9. september 2005
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie, PF TU, Trnava
Novinky v zdravotníckej legislatíve (1. časť)
PREHĽADNE
MUDr. Michal Mego
Národný onkologický ústav, Bratislava
Probiotiká
h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita a Národný onkologický ústav, Bratislava
Atypické patogény a ich vplyv na liečbu respiračných infekcií
TÉMA
MUDr. Ewald Ambrózy
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba zápalových ochorení žilového systému
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika LF UK a FN, Bratislava
Venofarmaká v liečbe chronickej žilovej insuficiencie
MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Pohľad angiochirurga na problematiku chronickej žilovej insuficiencie
Chirurgická liečba má v liečbe chronickej žilovej insuficiencie (CHVI) dominantné postavenie. Odstránením nefunkčného, varikózne zmeneného povrchového žilového systému sa eliminuje venózny reflux a venózna hypertenzia, ktorá je dôvodom trofických zmien na DK. Bypassové operácie pre akútny uzáver povrchového systému, primárne valvulárne insuficiencie chlopní a sekundárne posttrombotické poškodenia chlopní hlbokého žilového systému majú dnes len výnimočné indikácie. Podstatnú časť chirurgických intervencií na žilovom systéme tvoria operácie varixov a insuficientných perforátorov. Sklerotizáciou sa rozšírila škála intervencií v liečbe rôznych štádií varixov DK. Najťažšou formou CHVI zostáva vred predkolenia, ktorý vyžaduje komplexný prístup.
Kľúčové slová: povrchový a hlboký žilový systém, spojovací systém – transfasciálne spojky, perforátory, chronická žilová insuficiencia (CHVI), žilová hypertenzia, venózny reflux, insuficiencia chlopní žilového sytému, vred predkolenia, operácie varixov, chirurgická liečba trofických vredov predkolenia, vacuum sealing metodika.
Kľúčové slová MeSH: insuficiencia venózna – chirurgia; vred varikózny – chirurgia; varixy – chirurgia.

CHRONIC VENOUS INSUFICIENCY FROM THE PERSPECTIVE OF A ANGIOSURGEON
Surgical treatment plays a dominant role in the therapy of the chronic venous insuficiency. Removal of the dysfunctional, varicous superficial venous system eliminates venous reflux and venous hypertension, the cause of the dystrophic changes on the lower limbs. Most of the surgical interventions on the venous system are the surgeries of varicous veins and insuficient perforators. Sclerotisation is one of possible interventions in different stages of varices of lower limbs. The most serious condition of the CHVI is still the venous ulcer, requiring complex attitude.
Key words: superficial and profound venous system, connecting system, perforators, chronic venous insuficiency, venous hypertension, venous ulcer, varices surgery.
Key words MeSH: venous insufficiency – surgery; varicose ulcer – surgery; varicose veins – surgery.
MUDr. Andrej Džupina
Angiologická ambulancia, Bardejov
Diagnostika a liečba chronickej žilovej insuficiencie so zameraním na edém a lymfedém
dipl. s. Irena Dršková, dipl. s. Zuzana Haramiová, MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Kompresívna terapia pri chronickej žilovej insuficiencii
AUTODIDAKTICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 1/2005
created by © zooom.sk s.r.o.