Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a FNsP, Bratislava
Choroba z povolania v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – Manažment pacientov s polytraumou
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jozef Jakuš
ZZS, Turzovka
Medicína pre prax – správa z kongresu lekárov prvého kontaktu, Bratislava, 8. – 9. september 2005
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie, PF TU, Trnava
Novinky v zdravotníckej legislatíve (1. časť)
PREHĽADNE
MUDr. Michal Mego
Národný onkologický ústav, Bratislava
Probiotiká
h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita a Národný onkologický ústav, Bratislava
Atypické patogény a ich vplyv na liečbu respiračných infekcií
TÉMA
MUDr. Ewald Ambrózy
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba zápalových ochorení žilového systému
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika LF UK a FN, Bratislava
Venofarmaká v liečbe chronickej žilovej insuficiencie
Chronická venózna insuficiencia (CHVI) je rozšírená choroba, ktorá postihuje buď len povrchový žilový systém, alebo súčasne hlboký aj povrchový systém. CHVI charakterizujú znaky (ako kŕčové žily, opuch, kožné zmeny, vred predkolenia) a/alebo príznaky (ako napríklad ťažoba alebo únava v nohách, bolesti, pocity tepla, pálenia alebo mravčenia, nočné kŕče), ktoré vyplývajú z venóznej stázy spôsobenej venóznou hypertenziou. U pacientov s CHVI sa používa konzervatívna liečba (zmena životného štýlu, kompresívna liečba, medikamenty) ako aj radikálna terapia (sklerotizačná a chirurgická liečba). V súčasných liečebných postupoch na liečbu CHVI použitie venoaktívnych látok (venofarmák) je indikované na liečbu edému a subjektívnych symptómov CHVI vo všetkých jej štádiách. V pokročilejších stupňoch CHVI sa venofarmaká používajú súčasne so sklerotizačnou, chirurgickou a kompresívnou liečbou alebo ako alternatívna liečba, keď chirurgická liečba nie je indikovaná alebo nie je možná alebo keď pacienti nemôžu používať kompresívnu liečbu (elastické pančuchy, kompresívne obväzy).
Kľúčové slová: chronická žilová insuficiencia, liečba, venofarmaká.
Kľúčové slová MeSH: insuficiencia venózna – farmakoterapia.

PHARMACOTHERAPY OF THE CHRONIC VENOUS INSUFICIENCY
Chronic venous insufficiency (CVI) is a widespread disease that involves either the superficial venous system or both the deep and superficial systems. Characteristics of CVI include signs (e.g. varicose veins, oedema, skin changes, ulcus cruris) and/or symptoms (e.g. heaviness or tiredness in legs, aching, sensation of heat, burning or tingling, nocturnal cramps) related to venous stasis resulting from venous hypertension. In patients with CVI conservative treatment (life-style modification, compression treatment, drugs) as well as radical treatment (sclerotherapy, surgical treatment) is used. In recent guidelines on the treatment of CVI the use of venoactive agents is indicated to treat oedema and the subjective symptoms of CVI in any stage of the disease. In more advanced stages of CVI, venoactive drugs are used in conjunction with sclerotherapy, surgery and compression therapy, or as an alternative treatment when surgery is not indicated or is unfeasible or when patients are unable to use compression therapy (elastic stockings or compression bandages).
Key words: chronic venous insufficiency, treatment, venoactive drugs.
Key words MeSH: venous insufficiency – drug therapy.
MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Pohľad angiochirurga na problematiku chronickej žilovej insuficiencie
MUDr. Andrej Džupina
Angiologická ambulancia, Bardejov
Diagnostika a liečba chronickej žilovej insuficiencie so zameraním na edém a lymfedém
dipl. s. Irena Dršková, dipl. s. Zuzana Haramiová, MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Kompresívna terapia pri chronickej žilovej insuficiencii
AUTODIDAKTICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 1/2005
created by © zooom.sk s.r.o.