Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a FNsP, Bratislava
Choroba z povolania v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – Manažment pacientov s polytraumou
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jozef Jakuš
ZZS, Turzovka
Medicína pre prax – správa z kongresu lekárov prvého kontaktu, Bratislava, 8. – 9. september 2005
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie, PF TU, Trnava
Novinky v zdravotníckej legislatíve (1. časť)
PREHĽADNE
MUDr. Michal Mego
Národný onkologický ústav, Bratislava
Probiotiká
h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita a Národný onkologický ústav, Bratislava
Atypické patogény a ich vplyv na liečbu respiračných infekcií
TÉMA
MUDr. Ewald Ambrózy
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba zápalových ochorení žilového systému
Tromboflebitída (skrátene flebitída) je zápal žily. Povrchová tromboflebitídy vzniká, keď krvný uzáver vyvolá zápal v povrchových žilách, typicky na dolných končatinách. Dlhú dobu sa povrchová tromboflebitída považovala za nie vážne ochorenie. Podľa početných literárnych údajov sa výskyt komplikácií pohybuje medzi 5,6 % – 44 %. Ak však trombus postúpi do hlbokého venózneho systému, riziko vážnej komplikácie (pľúcnej embólie) je veľké. Cieľom liečby povrchovej tromboflebitídy je zabrániť postupu trombu do hlbokého venózneho systému a zastaviť zápalový a trombotický proces. Liečba povrchovej tromboflebitídy zahŕňa kompresívnu liečbu, mobilizáciu a podávanie nesteroidných protizápalových liekov. V prípade zvýšeného rizika hlbokej venóznej trombózy je vhodná antikoagulačná liečba.
Kľúčové slová: tromboflebitída, flebitída, povrchová tromboflebitída, hlboká flebotrombóza, kompresívna liečba, nesteroidné protizápalové látky.
Kľúčové slová MeSH: tromboflebitída – diagnostika, terapia; flebitída; trombóza žilová; obväzy; antiflogistiká nesteroidové.

DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF INFLAMMATORY VENOUS DISEASES
Thrombophlebitis (often shortened to phlebitis) is inflammation of a vein. Superficial thrombophlebitis occurs when a blood clot causes inflammation of superficial veins, typically in legs. For a long time, superficial thrombophlebitis was considered as a relatively harmless disease. According to recently published literature, the incidence of complication ranges between 5.6 and 44%. However, if the clot progress in a deep vein, the risk of serious complication (pulmonary embolism) is great. The goals of therapy for superficial phlebitis are to prevent progression into the deep venous system and to hasten the resolution of the inflammatory and thrombotic processes in areas already involved. The treatment of superficial thrombophlebitis encompasses compression, ambulation and nonsteroidal antiinflammatory agents. In cases of increased deep venous thrombosis risk, there is a rationale for anticoagulant treatment.
Key words: thrombophlebitis, phlebitis, superficial thrombophlebitis, deep venous thrombosis, compression, nonsteroidal antiinflammatory agents.
Key words MeSH: thrombophlebitis – diagnosis, therapy; phlebitis; venous thrombosis; bandages; anti-inflammatory agents, non-steroidal.
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika LF UK a FN, Bratislava
Venofarmaká v liečbe chronickej žilovej insuficiencie
MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Pohľad angiochirurga na problematiku chronickej žilovej insuficiencie
MUDr. Andrej Džupina
Angiologická ambulancia, Bardejov
Diagnostika a liečba chronickej žilovej insuficiencie so zameraním na edém a lymfedém
dipl. s. Irena Dršková, dipl. s. Zuzana Haramiová, MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Kompresívna terapia pri chronickej žilovej insuficiencii
AUTODIDAKTICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 1/2005
created by © zooom.sk s.r.o.