Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
PROBIOTIKÁ V AMBULANTNEJ PRAXI
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
MODULÁCIA KAŠĽA VOĽNOPREDAJNÝMI LIEČIVAMI
PharmDr. Michaela Palágyi
GENAS – člen podskupiny pre regulačné záležitosti, Bratislava
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY – AKO ZABEZPEČIŤ COMPLIANCE PACIENTA, RESP. UŽÍVANIE LIEKU V SÚLADE SO SCHVÁLENOU PÍSOMNOU INFORMÁCIOU PRE POUŽÍVATEĽOV (PIL)?
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MOŽNOSTI VYUŽITIA VOĽNOPREDAJNÝCH LIEKOV PRI OCHORENIACH ŽILOVÉHO SYSTÉMU
doc. RNDr. Anna Strapková, CSc., mim. prof.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY VO FARMAKOTERAPII
PREHĽADNE
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
POUŽITIE AZITROMYCÍNU V LIEČBE ERYTHEMA MIGRANS
MUDr. Hana Kayserová
Centrum cystickej fibrózy FNsP, Bratislava
CYSTICKÁ FIBRÓZA (2. časť)
MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika FNsP a LF UK Bratislava, pracovisko Ružinov
STRONCIUM RANELÁT V LIEČBE POSTMENOPAUZÁLNEJ OSTEOPORÓZY
MUDr. Jozef Štrelinger
Klinika otorinolaryngológie, Fakultná nemocnica, Nitra
CHRÁPANIE A SLEEP APNOE SYNDRÓM Z POHĽADU AMBULANTNÉHO LEKÁRA
Chrápanie počas spánku spôsobuje anatomické usporiadanie horných dýchacích ciest. Vzniká vibráciou mäkkých tkanív horných dýchacích ciest, najmä mäkkého podnebia. Vážnym dôvodom chrápania môžu byť aj rôzne mechanické prekážky v horných dýchacích cestách, napr. hypertrofické tonsily, zväčšená nosná mandľa alebo deviácia nosového septa. Je veľmi dôležité venovať tomuto ochoreniu pozornosť. Ukazuje sa že chronická hypoxia a sleep apnoe syndróm sú zodpovedné za vážne kardiovaskulárne ochorenia.
Kľúčové slová: chrápanie, sleep apnoe, chronická hypoxia.
Kľúčové slová MeSH: chrápanie; syndrómy spánkového apnoe – diagnostika, terapia; anoxia.

SNORING AND SLEEP APNOE SYNDROME FROM THE PERSPECTIVE OF GENERAL PRACTITIONER
Snooring is depend on anatomical situation in upper airways. The reason is that pallatum mole is vibrating. Main cause of snooring is some obstruction in upper airway for example tonsillar hypertrophy, hypertrophy of nasal concha or deviation of nasal septum. It is very important to threat this syndrom. It apears that chronic hypoxia and sleep apnea syndrom are responsible for fatal kardiovascular diseases.
Key words: snooring, sleep apnea, chronic hypoxia.
Key words MeSH: snoring; sleep apnea syndromes – diagnosis, therapy; anoxia.
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Benkovič
OLÚP, Predná Hora, n.o.
PACIENT – ALKOHOLIK, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ, MOŽNOSTI LIEČBY V AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY Prvotné a druhotné vyšetrenie
SPEKTRUM
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov
NSAID FARMAKOTERAPIA VERTEBROGÉNNYCH ALGICKÝCH SYNDRÓMOV
created by © zooom.sk s.r.o.