Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
PROBIOTIKÁ V AMBULANTNEJ PRAXI
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
MODULÁCIA KAŠĽA VOĽNOPREDAJNÝMI LIEČIVAMI
PharmDr. Michaela Palágyi
GENAS – člen podskupiny pre regulačné záležitosti, Bratislava
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY – AKO ZABEZPEČIŤ COMPLIANCE PACIENTA, RESP. UŽÍVANIE LIEKU V SÚLADE SO SCHVÁLENOU PÍSOMNOU INFORMÁCIOU PRE POUŽÍVATEĽOV (PIL)?
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MOŽNOSTI VYUŽITIA VOĽNOPREDAJNÝCH LIEKOV PRI OCHORENIACH ŽILOVÉHO SYSTÉMU
Ochorenia žilového systému patria medzi najčastejšie zdravotné postihnutia. Postihujú asi jednu tretinu dospelej populácie. Predstavujú veľmi závažný problém nielen zo zdravotného hľadiska, ale aj problém ekonomický. V článku sa zaoberáme varixami (kŕčovými žilami)dolných končatín, ktoré sú lokalizované v povodí vena saphena magna, vena saphena parva a vo vetvách povrchového žilového systému. Varixy sú spočiatku chápané ako kozmetický defekt, avšak v pokročilejšom štádiu sú často spojené so zápalmi a chronickými poruchami žilového systému. Preto je potrebná ich prevencia a adekvátna liečba. Kompresívna liečba a čiastočne aj farmakoterapia varixov a ich komplikácií môže vo včasných štádiách zlepšiť subjektívne ťažkosti a zabrániť tak rozvoju klinických prejavov žilovej insuficiencie. Zároveň sa tým odďaľuje potreba chirurgickej intervencie.
Kľúčové slová: varixy, žilová insuficiencia, hlboká venózna trombóza, venofarmaká, vazoprotektíva.
Kľúčové slová MeSH: varixy – klasifikácia, komplikácie, terapia; končatina dolná – patológia, patofyziológia; insuficiencia venózna; trombóza žilová; farmakoterapia – metódy; lieky voľnopredajné; heparín.

THE POSSIBILITIES OF OVER THE COUNTER DRUGS USE IN VENOUS SYSTEM DISORDERS
Venous system disorders are very frequent. They afflict approximately one third of the adult population. They represent a serious health and economic problem. In the article we deal with the varices of lower extremities related to vena saphena magna, vena saphena parva and branches of superficial venous system. First, they are understood as an cosmetic defect, but in advanced disease they are often associated with inflammation and chronic disorders of the venous system. Therefore the varices prevention and adequate treatment of their complications is important. Compressive treatment and partially pharmacotherapy of varices alleviate in early stages the clinical symptoms and prevent from the development of venous insufficiency and thus put off the need of the surgical treatment.
Key words: varices, venous insufficiency, deep venous thrombosis, phlebotonic drugs, vascular protecting agents.
Key words MeSH: varicose veins – classification, complications, therapy; lower extremity – pathology, physiopathology; venous insufficiency; venous thrombosis; drug therapy – methods; drugs non-prescription; heparin.
doc. RNDr. Anna Strapková, CSc., mim. prof.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY VO FARMAKOTERAPII
PREHĽADNE
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
POUŽITIE AZITROMYCÍNU V LIEČBE ERYTHEMA MIGRANS
MUDr. Hana Kayserová
Centrum cystickej fibrózy FNsP, Bratislava
CYSTICKÁ FIBRÓZA (2. časť)
MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika FNsP a LF UK Bratislava, pracovisko Ružinov
STRONCIUM RANELÁT V LIEČBE POSTMENOPAUZÁLNEJ OSTEOPORÓZY
MUDr. Jozef Štrelinger
Klinika otorinolaryngológie, Fakultná nemocnica, Nitra
CHRÁPANIE A SLEEP APNOE SYNDRÓM Z POHĽADU AMBULANTNÉHO LEKÁRA
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Benkovič
OLÚP, Predná Hora, n.o.
PACIENT – ALKOHOLIK, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ, MOŽNOSTI LIEČBY V AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY Prvotné a druhotné vyšetrenie
SPEKTRUM
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov
NSAID FARMAKOTERAPIA VERTEBROGÉNNYCH ALGICKÝCH SYNDRÓMOV
created by © zooom.sk s.r.o.