Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
PROBIOTIKÁ V AMBULANTNEJ PRAXI
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
MODULÁCIA KAŠĽA VOĽNOPREDAJNÝMI LIEČIVAMI
PharmDr. Michaela Palágyi
GENAS – člen podskupiny pre regulačné záležitosti, Bratislava
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY – AKO ZABEZPEČIŤ COMPLIANCE PACIENTA, RESP. UŽÍVANIE LIEKU V SÚLADE SO SCHVÁLENOU PÍSOMNOU INFORMÁCIOU PRE POUŽÍVATEĽOV (PIL)?
Voľnopredajné lieky (OTC) sú dostupné pacientom v lekárňach bez nutnosti návštevy lekára a jeho predpisu a predstavujú jednu z možností pre samoliečenie. Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi OTC liekmi a prípravkami označenými pojmom výživové doplnky. Avšak v oboch vyššie uvedených prípadoch je jedným zo zdrojov informácie o lieku resp. prípravku, písomná informácia pre používateľov (PIL). Druhým zdrojom je lekárnik, ktorý podáva informácie o lieku resp. prípravku v rámci dispenzácie a tretím zdrojom informácií je reklama, u ktorej sú rozdielne požiadavky pre OTC lieky a pre výživové doplnky. Nie každý liek môže mať priznaný status OTC. O zatriedení lieku podľa spôsobu výdaja rozhoduje Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na základe zhodnotenia viacerých kritériií. Disciplinovanosť pacientov pri užívaní lieku podľa predpísaného dávkovania, a pri súčasnom užívaní iných liekov je predpokladom na úspešné zvládnutie samoliečby. V prípade výskytov ťažkostí spojených s užívaním lieku je nevyhnutné kontaktovať zdravotníckych pracovníkov, či už lekára alebo lekárnika. Jednou z podmienok úspešného zvládnutia samoliečenia OTC liekom je dobrá čitateľnosť a zrozumiteľnosť informácií uvádzaných v PIL.
Kľúčové slová: OTC lieky, písomná informácia pre používateľa (PIL), nežiaduce účinky liekov, compliance pacienta.
Kľúčové slová MeSH: lieky voľnopredajné; leták pre informáciu pacientov (publikačný typ); prípravky farmaceutické – účinky nežiaduce; kompliancia pacienta; kontrola kvality; dotazníky – využitie.

OVER THE COUNTER PRODUCTS (OTC) – HOW COULD BE ENSURED THE PATIENT´S COMPLIANCE – USING THE MEDICINAL PRODUCT
Over the counter (OTC) products are available for all patients and are one of the possibilities of selftreatment. It is necessary to recognize the difference between OTC products and supplementary food products. However, in both of the above mentioned cases the package leaflet (PIL) is one of the possible sources of information relating to medicinal products and the second source is the pharmacist, who gives instructions to patients. Not all of registered medicinal products can be OTC. The State institute for Drug Control (SUKL) is a making decision in terms of classification for the supply of a medicinal product for human use according to a number of criteria. Very important for successful therapy is the patient’s compliance in terms of posology and concomitant treatment. In case there are some problems connected to the usage of medicinal products, it is necessary to contact healthcare professionals, physicians or pharmacists. Readability and comprehensibility of PIL is one of the conditions for successful selfmedication with OTC products.
Key words: OTC medicinal products, Package Leaflet (PIL), adverse drug reaction, patient´s compliance.
Key words MeSH: drugs, non-prescriotion; patient education handout (publication type); pharmaceutical preparations – adverse effects; patient compliance; quality control; questionnaires – utilization.
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MOŽNOSTI VYUŽITIA VOĽNOPREDAJNÝCH LIEKOV PRI OCHORENIACH ŽILOVÉHO SYSTÉMU
doc. RNDr. Anna Strapková, CSc., mim. prof.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY VO FARMAKOTERAPII
PREHĽADNE
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
POUŽITIE AZITROMYCÍNU V LIEČBE ERYTHEMA MIGRANS
MUDr. Hana Kayserová
Centrum cystickej fibrózy FNsP, Bratislava
CYSTICKÁ FIBRÓZA (2. časť)
MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika FNsP a LF UK Bratislava, pracovisko Ružinov
STRONCIUM RANELÁT V LIEČBE POSTMENOPAUZÁLNEJ OSTEOPORÓZY
MUDr. Jozef Štrelinger
Klinika otorinolaryngológie, Fakultná nemocnica, Nitra
CHRÁPANIE A SLEEP APNOE SYNDRÓM Z POHĽADU AMBULANTNÉHO LEKÁRA
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Benkovič
OLÚP, Predná Hora, n.o.
PACIENT – ALKOHOLIK, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ, MOŽNOSTI LIEČBY V AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY Prvotné a druhotné vyšetrenie
SPEKTRUM
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov
NSAID FARMAKOTERAPIA VERTEBROGÉNNYCH ALGICKÝCH SYNDRÓMOV
created by © zooom.sk s.r.o.