Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
PROBIOTIKÁ V AMBULANTNEJ PRAXI
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
MODULÁCIA KAŠĽA VOĽNOPREDAJNÝMI LIEČIVAMI
Práca sa zaoberá najvýznamnejším obranným mechanizmom dýchacích ciest, a to kašľovým reflexom. Poslaním kašľa je plniť očistnú funkciu dýchacích ciest. V prípade, že kašeľ plní svoje fyziologické poslanie, liekmi nezasahujeme, nanajvýš napomáhame expektorácii hlienu. Kašeľ však mnohokrát neplní očistnú funkciu, stáva sa reflexom patologickým, ktorý zaťažuje organizmus chorého. V takejto situácii, sa kašeľ musí tlmiť, resp. udržať na únosnej úrovni. Výber aj voľnopredajných liekov závisí od typu a charakteru kašľa. Z liekov preferujeme periférne účinkujúce antitusiká (butamirát citrát a dropropizín), prípadne nepriamo účinkujúce mukoaktívne látky (n-acetylcysteín, karboxymetylcysteín, bromhexín a ambroxol), ktoré oproti centrálnym kodeínovým antitusikám majú tú výhodu, že netlmia dýchacie centrum, nevyvolávajú závislosť a neovplyvňujú expektoráciu v negatívnom slova zmysle. Z tohto pohľadu sa osvedčili aj látky prírodného pôvodu obsiahnuté v prípravkoch Mucoplant, Hedelix a Coldrex-broncho.
Kľúčové slová: kašeľ, dextrometorfan, butamirát citrát, droprozin, n-acetylcysteín, bromhexín, ambroxol.
Kľúčové slová MeSH: kašeľ – klasifikácia, farmakoterapia; antitusiká; expektoranciá; dextrometorfán; acetylcysteín; bromhexin; ambroxol.

COUGH AND ITS PHARMACOLOGICAL INFLUENCE
The presented work is concerned on the cough reflex, which is the most important airway defensive mechanism. The cough is responsible for the cleaning function of the airways. In the case that cough performs its physiological role, we do not use drugs for its suppression. Only agents, which increase the expectoration of respiratory fluids are recommended. However, cough often does not perform a cleaning function and it becomes a pathological reflex which is a burden for patient’s organism. In this case, it is necessary to suppress the cough or maintain it at tolerable grade. The selection of drugs, including those free available in pharmacy network, depends on the type and character of cough. Peripheral antitussive drugs (butamirate citras, dropropizine) or indirect mucoactive substances (n-acetylcysteine, carboxymethylcysteine, bromhexine and ambroxol) are preferred. Their main advantages in comparison with the central antitussive substances codeine type are that they do not suppress the respiratory centre, do not lead to drug dependence and also do not negatively influence on the expectoration. From this point of view naturally occured agents which are the compounds of Mucoplant, Hedelix and Coldrex-broncho were proved.
Key words: cough, dextromethorphane, butamirate citras, droprozine, n-acetylcysteine, bromhexine, ambroxol.
Key words MeSH: cough – classification, drug therapy; antitussive agents; expectorans; dextrometorphan; acetylcysteine; bromhexine; ambroxol.
PharmDr. Michaela Palágyi
GENAS – člen podskupiny pre regulačné záležitosti, Bratislava
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY – AKO ZABEZPEČIŤ COMPLIANCE PACIENTA, RESP. UŽÍVANIE LIEKU V SÚLADE SO SCHVÁLENOU PÍSOMNOU INFORMÁCIOU PRE POUŽÍVATEĽOV (PIL)?
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MOŽNOSTI VYUŽITIA VOĽNOPREDAJNÝCH LIEKOV PRI OCHORENIACH ŽILOVÉHO SYSTÉMU
doc. RNDr. Anna Strapková, CSc., mim. prof.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY VO FARMAKOTERAPII
PREHĽADNE
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
POUŽITIE AZITROMYCÍNU V LIEČBE ERYTHEMA MIGRANS
MUDr. Hana Kayserová
Centrum cystickej fibrózy FNsP, Bratislava
CYSTICKÁ FIBRÓZA (2. časť)
MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika FNsP a LF UK Bratislava, pracovisko Ružinov
STRONCIUM RANELÁT V LIEČBE POSTMENOPAUZÁLNEJ OSTEOPORÓZY
MUDr. Jozef Štrelinger
Klinika otorinolaryngológie, Fakultná nemocnica, Nitra
CHRÁPANIE A SLEEP APNOE SYNDRÓM Z POHĽADU AMBULANTNÉHO LEKÁRA
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Benkovič
OLÚP, Predná Hora, n.o.
PACIENT – ALKOHOLIK, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ, MOŽNOSTI LIEČBY V AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY Prvotné a druhotné vyšetrenie
SPEKTRUM
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov
NSAID FARMAKOTERAPIA VERTEBROGÉNNYCH ALGICKÝCH SYNDRÓMOV
created by © zooom.sk s.r.o.