Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
PROBIOTIKÁ V AMBULANTNEJ PRAXI
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve majú preukázateľne priaznivý účinok na hostiteľa. Ich základnou vlastnosťou je priľnavosť k bunkám črevnej sliznice a tým vytesňovanie patogénov. Zároveň dochádza vďaka kontaktu probiotických baktérií s bunkami lymfatického tkaniva čreva (GALT) k aktivácii viacerých mechanizmov imunity. Typickým cieľom probiotickej liečby sú infekčné a postantibiotické enterokolitídy, akútne vírusové hnačky, ako aj hnačky po ožiarení, idiopatické črevné zápaly, infekcia Helicobacer pylori, prevencia vzniku alergií a atopickej dermatitídy. Z ďalších účinkov je to prevencia karcinogenézy, vplyv na lipidový metabolizmus, ako aj prevencia nekrotizujúcej enterokolitídy a zubného kazu. Probiotiká sa považujú za bezpečné, nakoľko ide o nepatogénne mikroorganizmy. Za rizikové sa považuje dlhodobé podávanie vysokých dávok probiotík u pacientov s autoimunitnými ochoreniami, ako aj s nezrelou alebo narušenou imunitou.
Kľúčové slová: probiotiká, imunita, karcinogenéza, prevencia, liečba.
Kľúčové slová MeSH: probiotiká – použitie terapeutické, účinky nežiaduce; systém imunitný; choroby gastrointestinálne – prevencia a kontrola; látky antiinfekčné – účinky nežiaduce; cholesterol; choroby urogenitálne ženské; nádory.

PROBIOTICS IN AMBULATORY PRACTICE
Probiotics are living microorganisms, which have (in sufficient amount) significant benefit on hosting organism. Adherence to mucosal cells of intestine and replacing pathogens belong to their basic characteristics. Furthermore, the contact of probiotic bacteria with gut associated lymphatic tissue (GALT) lead to activation of several immunological mechanisms. Typical targets of probiotic therapy are infectious and post-antibiotic enterocolitis, acute viral diarrhoea as well as diarrhoea after radiotherapy, idiopathic bowel inflammatory disease, infections with Helicobacter pylori, prevention of allergies and atopic dermatitis. Other beneficial effects include prevention of carcinogenesis, influence on lipid metabolism as well as prevention of necrotizing enterocolitis and dental caries. Since the probiotics are non-pathogen microorganisms, they are considered as generally safe drugs. Increased risk of adverse effects can be found after longlasting high dose therapy in autoimmune patients and in patients with immature or disturbed immunity.
Key words: probiotics, imunity, carcinogenesis, prevention, therapy.
Key words MeSH: probiotics – therapeutic use, adververse effects; immune system; gastrointestinal diseases – prevention and control; anti-infrctive agents – adverse effects; cholesterol; female urogenital diseases; neoplasms.
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
MODULÁCIA KAŠĽA VOĽNOPREDAJNÝMI LIEČIVAMI
PharmDr. Michaela Palágyi
GENAS – člen podskupiny pre regulačné záležitosti, Bratislava
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY – AKO ZABEZPEČIŤ COMPLIANCE PACIENTA, RESP. UŽÍVANIE LIEKU V SÚLADE SO SCHVÁLENOU PÍSOMNOU INFORMÁCIOU PRE POUŽÍVATEĽOV (PIL)?
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MOŽNOSTI VYUŽITIA VOĽNOPREDAJNÝCH LIEKOV PRI OCHORENIACH ŽILOVÉHO SYSTÉMU
doc. RNDr. Anna Strapková, CSc., mim. prof.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY VO FARMAKOTERAPII
PREHĽADNE
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
POUŽITIE AZITROMYCÍNU V LIEČBE ERYTHEMA MIGRANS
MUDr. Hana Kayserová
Centrum cystickej fibrózy FNsP, Bratislava
CYSTICKÁ FIBRÓZA (2. časť)
MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika FNsP a LF UK Bratislava, pracovisko Ružinov
STRONCIUM RANELÁT V LIEČBE POSTMENOPAUZÁLNEJ OSTEOPORÓZY
MUDr. Jozef Štrelinger
Klinika otorinolaryngológie, Fakultná nemocnica, Nitra
CHRÁPANIE A SLEEP APNOE SYNDRÓM Z POHĽADU AMBULANTNÉHO LEKÁRA
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Benkovič
OLÚP, Predná Hora, n.o.
PACIENT – ALKOHOLIK, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ, MOŽNOSTI LIEČBY V AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY Prvotné a druhotné vyšetrenie
SPEKTRUM
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov
NSAID FARMAKOTERAPIA VERTEBROGÉNNYCH ALGICKÝCH SYNDRÓMOV
created by © zooom.sk s.r.o.