Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
PROBIOTIKÁ V AMBULANTNEJ PRAXI
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
MODULÁCIA KAŠĽA VOĽNOPREDAJNÝMI LIEČIVAMI
PharmDr. Michaela Palágyi
GENAS – člen podskupiny pre regulačné záležitosti, Bratislava
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY – AKO ZABEZPEČIŤ COMPLIANCE PACIENTA, RESP. UŽÍVANIE LIEKU V SÚLADE SO SCHVÁLENOU PÍSOMNOU INFORMÁCIOU PRE POUŽÍVATEĽOV (PIL)?
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MOŽNOSTI VYUŽITIA VOĽNOPREDAJNÝCH LIEKOV PRI OCHORENIACH ŽILOVÉHO SYSTÉMU
doc. RNDr. Anna Strapková, CSc., mim. prof.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY VO FARMAKOTERAPII
PREHĽADNE
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
POUŽITIE AZITROMYCÍNU V LIEČBE ERYTHEMA MIGRANS
MUDr. Hana Kayserová
Centrum cystickej fibrózy FNsP, Bratislava
CYSTICKÁ FIBRÓZA (2. časť)
MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika FNsP a LF UK Bratislava, pracovisko Ružinov
STRONCIUM RANELÁT V LIEČBE POSTMENOPAUZÁLNEJ OSTEOPORÓZY
Vertebrálne a nevertebrálne fraktúry môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života pacientov s osteoporózou. V klinickej praxi používame na redukciu rizika zlomenín viacero liekov, ktoré sa vyznačujú znížením kostného obratu. Rôznou intenzitou potláčajú tak kostnú resorpciu, ako aj novotvorbu kosti. Stroncium ranelát je preparát s odlišným, tzv. duálnym účinkom na kostný obrat, ktorý potláča kostnú resorpciu a stimuluje kostnú formáciu. Autori v článku uvádzajú stručný prehľad mechanizmu účinku preparátu, ako aj výsledky najdôležitejších klinických štúdií so zameraním sa na účinnosť a bezpečnosť v klinickej praxi.
Kľúčové slová: stroncium ranelát, osteoporóza, fraktúry.
Kľúčové slová MeSH: stroncium – farmakológia – použitie terapeutické; osteoporóza postmenopauzálna – farmakoterapia – komplikácie; fraktúry kostí – etiológia – prevencia a kontrola – farmakoterapia; fraktúry chrbtice; štúdie klinické; kvalita života.

STRONTIUM RANELATE IN THE TREATMENT OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Vertebral and nonvertebral fractures may have important impact on quality of life in patients suffering from osteoporosis. To reduce the risk of fractures, in clinical practics, we use several medicaments which are characterised by bone turnover decreasing. They decrease both bone formation and bone resorption with different intensity. Strontium ranelate is medicament with different, so called, dual effects on bone turnover, which supress bone resorption and stimulates bone formation. Autors present short overview of the mode of action of othe drug and results of the most important clinical trials with accent on effectivity and safety in the clinical praxis.
Key words: strontium ranelate, osteoporosis, fractures.
Key words MeSH: strontium – pharmacology – therapeutic use; osteoporosis, postmenopausal – drug therapy – complications; fractures, bone – etiology - prevention and control – drug therapy; spinal fractures; clinical trials; quality of life.
MUDr. Jozef Štrelinger
Klinika otorinolaryngológie, Fakultná nemocnica, Nitra
CHRÁPANIE A SLEEP APNOE SYNDRÓM Z POHĽADU AMBULANTNÉHO LEKÁRA
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Benkovič
OLÚP, Predná Hora, n.o.
PACIENT – ALKOHOLIK, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ, MOŽNOSTI LIEČBY V AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY Prvotné a druhotné vyšetrenie
SPEKTRUM
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov
NSAID FARMAKOTERAPIA VERTEBROGÉNNYCH ALGICKÝCH SYNDRÓMOV
created by © zooom.sk s.r.o.