Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
PROBIOTIKÁ V AMBULANTNEJ PRAXI
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
MODULÁCIA KAŠĽA VOĽNOPREDAJNÝMI LIEČIVAMI
PharmDr. Michaela Palágyi
GENAS – člen podskupiny pre regulačné záležitosti, Bratislava
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY – AKO ZABEZPEČIŤ COMPLIANCE PACIENTA, RESP. UŽÍVANIE LIEKU V SÚLADE SO SCHVÁLENOU PÍSOMNOU INFORMÁCIOU PRE POUŽÍVATEĽOV (PIL)?
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MOŽNOSTI VYUŽITIA VOĽNOPREDAJNÝCH LIEKOV PRI OCHORENIACH ŽILOVÉHO SYSTÉMU
doc. RNDr. Anna Strapková, CSc., mim. prof.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY VO FARMAKOTERAPII
PREHĽADNE
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
POUŽITIE AZITROMYCÍNU V LIEČBE ERYTHEMA MIGRANS
Liečbu včasného lokalizovaného štádia lymskej boreliózy začíname pri objavení sa erythema migrans bez vyčkávania na výsledok sérologických vyšetrení. Liekmi prvej voľby sú v našich podmienkach amoxycilín, azitromycín, cefuroxim axetil, doxycyklín a penicilín. Trvanie liečby je 10 – 21 dní, azitromycín podávame pacientom 5 dní. Celková dávka azitromycínu je 3 gramy. Výhodou azitromycínu v liečbe erythema migrans je nízka minimálna inhibičná a minimálna baktericídna koncentrácia, vysoké tkanivové hladiny v mieste erythema migrans, priaznivý bezpečnostný profil a farmakoekonomika. Päťdňové podávanie azitromycínu je spojené s priaznivou compliance, priemerná dĺžka trvania erythema migrans je 8,5 dní. V metaanalýze 6 štúdií bola liečba erythema migrans azitromycínom spojená s rovnakou klinickou účinnosťou ako liečba doxycyklínom alebo amoxycilínom. Autori uvádzajú vlastné skúsenosti s podávaním azitromcínu v liečbe erythema migrans pri použití v troch rôznych dávkovacích schémach.
Kľúčové slová: lymská borelióza, erythema migrans, azitromycín.
Kľúčové slová MeSH: choroba lymská – etiológia, farmakoterapia; neuroborelióza lymská – farmakoterapia; erythema chronicum migrans – farmakoterapia; antibiotiká – použitie terapeutické; azitromycín – farmakológia, farmakokinetika, ekonomika; kompliancia pacienta.

AZITHROMYCIN USE IN THE TREATMENT OF ERYTHEMA MIGRANS
Treatment of erythema migrans – which is reached to early localized stage of Lyme borreliosis is started prior recieving of serology data. In our conditions are drugs of first choice amoxycillin, azithromycin, ceforoxim – axetile, doxycycline and penicillin (drugs are listed in alphabetical order). Treatment duration varies from 10 to 21 days, azithromycin is used only during 5 days. Total dose of azithromycin is 3 grams. Azithromycin is drug with favourable minimal inhibitory concentration, minimal bactericidal concentration and high tissue levels in erythema migrans The other advantages of azithromycin are excellent safety profile and economy of treatment. Unique dosage of azithromycin is associated with favourable compliance, patients use azithromycin for 5 days, time of azithromycin use is shorter than average duration of erythema migrans (8,5 days). Treatment of erythema migrans with azithromycin was associated in metaanalyse of 6 trials with the same clinical efficacy as treatment of erythema migrans with doxycycline and amoxycillin.Authors present data of patients wich were treated with azithromycin in their clinic. Three different dosage regimens were used.
Key words: Lyme borreliosis, erythema migrans, azithromycin.
Key words MeSH: lyme disease – etiology, drug therapy; lyme neuroboreliosis – drug therapy; erythema chronicum migrans – drug therapy; anti-bacterial agents – therapeutical use; azithromycin – pharmacology, pharmacocinetics, economics; patient compliance.
MUDr. Hana Kayserová
Centrum cystickej fibrózy FNsP, Bratislava
CYSTICKÁ FIBRÓZA (2. časť)
MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika FNsP a LF UK Bratislava, pracovisko Ružinov
STRONCIUM RANELÁT V LIEČBE POSTMENOPAUZÁLNEJ OSTEOPORÓZY
MUDr. Jozef Štrelinger
Klinika otorinolaryngológie, Fakultná nemocnica, Nitra
CHRÁPANIE A SLEEP APNOE SYNDRÓM Z POHĽADU AMBULANTNÉHO LEKÁRA
KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Benkovič
OLÚP, Predná Hora, n.o.
PACIENT – ALKOHOLIK, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ, MOŽNOSTI LIEČBY V AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY Prvotné a druhotné vyšetrenie
SPEKTRUM
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov
NSAID FARMAKOTERAPIA VERTEBROGÉNNYCH ALGICKÝCH SYNDRÓMOV
created by © zooom.sk s.r.o.