Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
h.doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika FN, Nitra
Úvod do problematiky cievnych mozgových ochorení
MUDr. Juraj Modravý
Neurón plus, s.r.o., Neštátne neurologické oddelenie, Bratislava
Diagnostika a liečba cievnej mozgovej príhody
MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Chirurgická liečba cerebrovaskulárnej insuficiencie
prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.
Rehabilitačná klinika FNsP, pracovisko Kramáre, Bratislava
Rehabilitácia po náhlej cievnej mozgovej príhode
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a FZ PU, Prešov
Sclerosis multiplex – informácie pre prax
MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. Neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Súčasný pohľad na parkinsonovu chorobu
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, spol. s r. o., záchraná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Syndróm zmliaždenia tkanív – rabdomyolýza
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Monika Jarčušková, h.doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD., MUDr. Adriána Liptáková, PhD.
NZZ, Košice; Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Medicína pre prax – správa z kongresu lekárov prvého kontaktu v Košiciach
Postgraduálne medicínske vzdelávanie je celoživotná práca lekára. Každý lekár iste ocení, ak sa k informáciám dostane jednoducho, zrozumiteľne a v príjemnom prostredí. O to išlo aj organizátorom 2. ročníka kongresu Medicína pre prax (prvýkrát v Košiciach) – spoločnosti Meduca a Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Meduca zabezpečovala organizačnú časť kongresu, Lekárska fakulta UPJŠ garantovala odbornú úroveň podujatia a súčasne poskytla svoje priestory. Napriek krásnemu letnému počasiu sa kongresu, ktorý sa konal 12. – 13.mája 2006, zúčastnilo podľa našich odhadov asi 400 účastníkov, študenti Lekárskej fakulty (vrátane postgraduálnych) mali vstup na podujatie bez poplatku. Podujatie bolo určené predovšetkým pre lekárov prvého kontaktu, ale nielen pre nich. V ôsmich blokoch odznelo 25 vyžiadaných prednášok, súčasťou programu boli aj 2 satelitné sympózia.
PREHĽADNE
MUDr. Svetlana Bodíková, prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
IV. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Ultrazvuková diagnostika a liečba ischemickej choroby dolných končatín
SPEKTRUM
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin
Hygienické požiadavky na zriadenie ambulancie praktického lekára
created by © zooom.sk s.r.o.