Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
h.doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika FN, Nitra
Úvod do problematiky cievnych mozgových ochorení
MUDr. Juraj Modravý
Neurón plus, s.r.o., Neštátne neurologické oddelenie, Bratislava
Diagnostika a liečba cievnej mozgovej príhody
MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Chirurgická liečba cerebrovaskulárnej insuficiencie
prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.
Rehabilitačná klinika FNsP, pracovisko Kramáre, Bratislava
Rehabilitácia po náhlej cievnej mozgovej príhode
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a FZ PU, Prešov
Sclerosis multiplex – informácie pre prax
Sclerosis multiplex (SM) je chronické zápalové autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému, v patogenéze ktorého majú hlavné postavenie T lymfocyty. V posledných rokoch sme svedkami intenzívneho výskumu SM, ktorý priniesol aj konkrétne výstupy pre prax. Zmenil sa spôsob diagnostiky ochorenia, pribudli nové lieky, schopné modifikovať prirodzený priebeh ochorenia – tzv. Disease ModifyingDrugs (DMD). Radíme k nim interferóny beta a glatirameracetát. Použitie týchto liekov v liečbe relapsujúcej – remitujúcej SM (RRS M) ako aj možná indikácia interferónu beta-1a, Avonex®, už po prvej demyelinizačnej príhode u pacientov s vysokým rizikom rozvoja klinicky definitívnej SM – znamená pre väčšinu liečených pacientov zmiernenie progresie zneschopnenia a významné zlepšenie kvality ich života. Cieľom predloženej práce je podať stručné informácie o ochorení, jeho diagnostike a klinickom priebehu ako i o súčasných možnostiach terapeutického manažmentu.
Kľúčové slová: Sclerosis multiplex, imunomodulačná liečba RRS M, liečba progresívnych foriem a symptómov ochorenia.
Kľúčové slová MeSH: sclerosis multiplex – diagnostika, terapia; faktory imunologické; sclerosis multiplex, relapsujúca-recidivujúca – terapia, progresia choroby
MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. Neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Súčasný pohľad na parkinsonovu chorobu
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, spol. s r. o., záchraná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Syndróm zmliaždenia tkanív – rabdomyolýza
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Monika Jarčušková, h.doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD., MUDr. Adriána Liptáková, PhD.
NZZ, Košice; Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Medicína pre prax – správa z kongresu lekárov prvého kontaktu v Košiciach
PREHĽADNE
MUDr. Svetlana Bodíková, prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
IV. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Ultrazvuková diagnostika a liečba ischemickej choroby dolných končatín
SPEKTRUM
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin
Hygienické požiadavky na zriadenie ambulancie praktického lekára
created by © zooom.sk s.r.o.