Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
h.doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika FN, Nitra
Úvod do problematiky cievnych mozgových ochorení
MUDr. Juraj Modravý
Neurón plus, s.r.o., Neštátne neurologické oddelenie, Bratislava
Diagnostika a liečba cievnej mozgovej príhody
MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Chirurgická liečba cerebrovaskulárnej insuficiencie
prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.
Rehabilitačná klinika FNsP, pracovisko Kramáre, Bratislava
Rehabilitácia po náhlej cievnej mozgovej príhode
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a FZ PU, Prešov
Sclerosis multiplex – informácie pre prax
MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. Neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Súčasný pohľad na parkinsonovu chorobu
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, spol. s r. o., záchraná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Syndróm zmliaždenia tkanív – rabdomyolýza
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Monika Jarčušková, h.doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD., MUDr. Adriána Liptáková, PhD.
NZZ, Košice; Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Medicína pre prax – správa z kongresu lekárov prvého kontaktu v Košiciach
PREHĽADNE
MUDr. Svetlana Bodíková, prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
IV. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Ultrazvuková diagnostika a liečba ischemickej choroby dolných končatín
Dopplerovská ultrasonografia, meranie periférnych systolických tlakov a členkovo-brachiálny index patria medzi základné diagnostické techniky u chorých s ischemickou chorobou dolných končatín. Duplexná sonografia, farebná duplexná sonografia má špecifické indikácie. Prehľadný článok zahŕňa základné ultrazvukové vyšetrovacie metodiky, indikácie a klinický význam. Zároveň ponúka prehľad jednotlivých funkčných štádií ochorenia a základnú liečbu.
Kľúčové slová: ischemická choroba dolných končatín, dopplerovské techniky, farebná duplexná ultrasonografia.
Kľúčové slová MeSH: choroby periférnych ciev – diagnostika, terapia; noha – zásobovanie krvné, patológia; ultrasonografia Dopplerova duplexná; ultrasonografia Dopplerova farebná.

ULTRASONOGRAPHIC DIAGNOST ICS AND TREATMENT OF PERIPHERAL ARTERY OBSTRUCTIVE DISEASE
The Doppler ultrasound, measurements of peripheral systolic pressures and ankle/brachial index represent the main diagnostic techniques in evaluation of patients with peripheral artery obstructive disease. Duplex ultrasound and color duplex ultrasound has specific indications. This review article summarizes basic ultrasound methodology, its indications and clinical usefulness, including an overview of the clinical classification and basic treatment of peripheral artery obstructive disease.
Key words: peripheral artery obstructive disease, doppler techniques, color duplex ultrasound.
Key words MeSH: peripheral vascular disorders – diagnosis, therapy; leg – blood supply, pathology; ultrasonography, Doppler, duplex; ultrasonography, Doppler, color.
SPEKTRUM
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin
Hygienické požiadavky na zriadenie ambulancie praktického lekára
created by © zooom.sk s.r.o.