Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
h.doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika FN, Nitra
Úvod do problematiky cievnych mozgových ochorení
MUDr. Juraj Modravý
Neurón plus, s.r.o., Neštátne neurologické oddelenie, Bratislava
Diagnostika a liečba cievnej mozgovej príhody
MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Chirurgická liečba cerebrovaskulárnej insuficiencie
prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.
Rehabilitačná klinika FNsP, pracovisko Kramáre, Bratislava
Rehabilitácia po náhlej cievnej mozgovej príhode
Autor podáva prehľadné informácie o možnostiach rehabilitácie u pacientov, ktorí prekonali NC MP, o potrebných postupoch na záchranu života a opatreniach, ktoré zlepšia vyhliadky pacientov na dokonalejšiu úpravu porušenej funkcie. Je poukázané na potrebu realizácie rehabilitačného minima a sú orientačne popísané najčastejšie využívané metodiky v rámci liečebnej rehabilitácie. Na záver sú spomenuté možnosti pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. Je poukázané aj na možnosť využitia pomôcok.
Kľúčové slová: porážka, náhla cievna mozgová príhoda (NC MP), rehabilitácia.
Kľúčové slová MeSH: príhoda mozgová cievna, náhla – rehabilitácia.

THE REHABILITATION AFTER STROKE
Author interprets summary informations about rehabilitation in patients with stroke. He describes the life-rescue courses and measurments for improvement of disturbed status. He shows need for made of rehabilitation minimum and he offers the most frequent used methods of curative rehabilitation. At last he indicated the possibilities in rehabilitation – occupational, psychological, social and educational, and used of sanitary aids.
Key words: stroke, rehabilitation.
Key words MeSH: cerebrovascular accident – rehabilitation.
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a FZ PU, Prešov
Sclerosis multiplex – informácie pre prax
MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. Neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Súčasný pohľad na parkinsonovu chorobu
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, spol. s r. o., záchraná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Syndróm zmliaždenia tkanív – rabdomyolýza
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Monika Jarčušková, h.doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD., MUDr. Adriána Liptáková, PhD.
NZZ, Košice; Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Medicína pre prax – správa z kongresu lekárov prvého kontaktu v Košiciach
PREHĽADNE
MUDr. Svetlana Bodíková, prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
IV. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Ultrazvuková diagnostika a liečba ischemickej choroby dolných končatín
SPEKTRUM
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin
Hygienické požiadavky na zriadenie ambulancie praktického lekára
created by © zooom.sk s.r.o.