Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
h.doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika FN, Nitra
Úvod do problematiky cievnych mozgových ochorení
MUDr. Juraj Modravý
Neurón plus, s.r.o., Neštátne neurologické oddelenie, Bratislava
Diagnostika a liečba cievnej mozgovej príhody
MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Chirurgická liečba cerebrovaskulárnej insuficiencie
Karotická endarterektómia je v súčasnosti najčastejšia cievna rekonštrukčná operácia s uznávaným benefitom pre symptomatických aj asymptomatických pacientov s prejavmi CV I. Indikačné kritéria konvenčnej i everznej CEA sú dobre známe a pevne definované.
Kľúčové slová: cerebrovaskulárna insuficiencia, ložisková ischémia mozgu, karotická endarterektomia – konvenčná a everzná, cievne rekonštrukčné operácie, kritická stenóza karotickej bifurkácie.
Kľúčové slová MeSH: poruchy cerebrovaskulárne – chirurgia; endarterektómia karotická; ischémia mozgu; arteriae carotis, stenóza.
Surgical treatment of cerebrovascular insuficiency Carotid endarterectomy is recently one of the most commonly performed vascular reconstructive operation with a well-demonstrated benefit in symptomatic as well as asymptomatic patient with manifastation of cerebrovascular insuficiency. Indication criteria of conventional carotid endarterectomy are well-known and strongly defined.
Key words: cerebrovascular insufficiency, ischemic neurologic stroke, carotid endarterectomy – conventional and eversional, vascular reconstructive procedures, critical stenosis of carotid bifurcation.
Key words MeSH: cerebrovascular disorders – surgery; endarterectomy, carotid; brain ischemia; carotid stenosis.
prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.
Rehabilitačná klinika FNsP, pracovisko Kramáre, Bratislava
Rehabilitácia po náhlej cievnej mozgovej príhode
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a FZ PU, Prešov
Sclerosis multiplex – informácie pre prax
MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. Neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Súčasný pohľad na parkinsonovu chorobu
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, spol. s r. o., záchraná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Syndróm zmliaždenia tkanív – rabdomyolýza
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Monika Jarčušková, h.doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD., MUDr. Adriána Liptáková, PhD.
NZZ, Košice; Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Medicína pre prax – správa z kongresu lekárov prvého kontaktu v Košiciach
PREHĽADNE
MUDr. Svetlana Bodíková, prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
IV. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Ultrazvuková diagnostika a liečba ischemickej choroby dolných končatín
SPEKTRUM
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin
Hygienické požiadavky na zriadenie ambulancie praktického lekára
created by © zooom.sk s.r.o.