Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
h.doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika FN, Nitra
Úvod do problematiky cievnych mozgových ochorení
MUDr. Juraj Modravý
Neurón plus, s.r.o., Neštátne neurologické oddelenie, Bratislava
Diagnostika a liečba cievnej mozgovej príhody
Mozgové príhody predstavujú závážny medicínsky aj ekonomicko-spoločenský problém, patria medzi tretiu najčastejšiu príčinu smrti v ekonomicky vyspelých štátoch. Diagnostika cievnej mozgovej príhody prestavuje multidisciplinárny prístup viacerých lekárov – praktického lekára, lekára RZP , neurológa, internistu, rádiológa, podľa potreby aj anesteziológa, v neposlednej rade aj rehabilitačného lekára, logopéda a stredný zdravotný personál. Liečba cievnej mozgovej príhody pozostáva zo všeobecných opatrení a špecifickej liečby pre daný podtyp cievnej mozgovej príhody.
Kľúčové slová: cievna mozgová príhoda, multidisciplinárny prístup, liečba.
Kľúčové slová MeSH: príhoda mozgová cievna, náhla – diagnostika, terapia.

Diagnosis and treatment of stroke
Acute stroke is very difficult health and ekonomic problem in well economically settlet. The diagnosis of stroke need s multidisciplinary aproach. The therapy of stroke consist of general measure and specific therapy kind of stroke.
Key words: stroke, diagnosis, therapy.
Key words MeSH: cerebrovascular accident – diagnosis, therapy.
MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Chirurgická liečba cerebrovaskulárnej insuficiencie
prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.
Rehabilitačná klinika FNsP, pracovisko Kramáre, Bratislava
Rehabilitácia po náhlej cievnej mozgovej príhode
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a FZ PU, Prešov
Sclerosis multiplex – informácie pre prax
MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. Neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Súčasný pohľad na parkinsonovu chorobu
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, spol. s r. o., záchraná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Syndróm zmliaždenia tkanív – rabdomyolýza
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Monika Jarčušková, h.doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD., MUDr. Adriána Liptáková, PhD.
NZZ, Košice; Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Medicína pre prax – správa z kongresu lekárov prvého kontaktu v Košiciach
PREHĽADNE
MUDr. Svetlana Bodíková, prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
IV. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Ultrazvuková diagnostika a liečba ischemickej choroby dolných končatín
SPEKTRUM
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin
Hygienické požiadavky na zriadenie ambulancie praktického lekára
created by © zooom.sk s.r.o.