Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
h.doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika FN, Nitra
Úvod do problematiky cievnych mozgových ochorení
Cerebrovaskulárne ochorenia (CVO ) predstavujú dlhodobo jeden z najzávažnejších zdravotníckych problémov na celom svete. Významným prínosom je klasifikácia akútneho mozgového infarktu na úroveň urgentného medicínskeho stavu, ktorý si vyžaduje okamžitú diagnostiku a liečbu. Nesporne k tomu prispel pokrok v liečbe mozgových infarktov, súvisiaci s úspechmi včasne podanej trombolytickej liečby. Všetci pacienti s náhlou cievnou mozgovou príhodou (NC MP) musia ihneď po prevoze do nemocnice absolvovať diagnostický program, s požiadavkou zistiť presnú diagnózu NC MP. Subarachnoidálne krvácanie, mozgová hemoragia a mozgový infarkt si vyžadujú špecifické spôsoby liečby, ktoré sa podstatne odlišujú. Spoločným menovateľom je nutnosť urgentnej diagnostiky, v ktorej má dlhodobo hlavné postavenie CT vyšetrenie. Pokrok v rozvoji nových zobrazovacích metód umožňuje použiť aj magnetickú rezonanciu (MR) na akútnu diagnostiku mozgových iktov. Diagnostický a liečebný program je multidisciplinárnou záležitosťou. Nutnosť medziodborovej spolupráce zdôrazňuje predovšetkým problematika rizikových faktorov. Dôležité je realizovať preventívne stratégie, ktoré by pomohli znížiť incidenciu a prevalenciu CVO . Observačné epidemiologické a klinické štúdie, ako aj publikované údaje randomizovaných štúdií indikujú, že recidívam mozgových infarktov možno predchádzať. Treba cielene postupovať najmä vo vysoko rizikových populáciách ako sú pacienti vo vyššom veku, sociálne slabšie vrstvy a etnicky rizikové skupiny populácie.
Kľúčové slová: cerebrovaskulárne ochorenia, mozgový infarkt, trombolytická liečba, rizikové faktory, prevencia.
Kľúčové slová MeSH: poruchy cerebrovaskulárne; príhoda mozgová cievna, náhla – diagnostika, prevencia a kontrola; infarkt mozgu; terapia trombolytická; faktory rizikové.

INTRODUCTION TO THE VASCULAR BRAIN DISEASE ISSUES
Cerebrovascular diseases represent one of the most serious health problems all over the world. Important progress has been achieved by classification of cerebral ischemic stroke as medical emergency. Especially, recent successful efforts with immediate thrombolytic therapy have influenced the acute management of stroke. Subarachnoid haemorrhage, cerebral parenchymal haemorrhage and ischemic stroke are substantially different medical conditions with specific methods of treatment. The common features of acute cerebrovascular management include diagnostic measures, in particular, the need of immediate admission CT scan. The technological progress offers the possibility of magnetic resonance imaging (MRI) of the brain as a great promise for the future. Diagnostic and therapeutic efforts are multidisciplinary, and, especially, the problem of risk factor management needs multidisciplinary collaboration. It is crucial to realize preventive strategies to achieve the reduction of incidence and prevalence of stroke. Observational epidemiological and clinical data, as well as data of randomized studies indicate that it is possible to prevent the recurrence of strokes. It is important to concentrate our efforts on high risk populations such as older patients, socially handicaped and ethnically defined risk groups.
Key words: cerebrovascular diseases, ischemic stroke, thrombolytic therapy, risk factors, prevention.
Key words MeSH: cerebrovascular disorders; cerebrovascular accident – diagnosis, prevention and control; brain infarction; thrombolytic therapy; risk factors.
MUDr. Juraj Modravý
Neurón plus, s.r.o., Neštátne neurologické oddelenie, Bratislava
Diagnostika a liečba cievnej mozgovej príhody
MUDr. Tibor Molčan
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Chirurgická liečba cerebrovaskulárnej insuficiencie
prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.
Rehabilitačná klinika FNsP, pracovisko Kramáre, Bratislava
Rehabilitácia po náhlej cievnej mozgovej príhode
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a FZ PU, Prešov
Sclerosis multiplex – informácie pre prax
MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. Neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Súčasný pohľad na parkinsonovu chorobu
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, spol. s r. o., záchraná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Syndróm zmliaždenia tkanív – rabdomyolýza
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Monika Jarčušková, h.doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD., MUDr. Adriána Liptáková, PhD.
NZZ, Košice; Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Medicína pre prax – správa z kongresu lekárov prvého kontaktu v Košiciach
PREHĽADNE
MUDr. Svetlana Bodíková, prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
IV. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Ultrazvuková diagnostika a liečba ischemickej choroby dolných končatín
SPEKTRUM
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin
Hygienické požiadavky na zriadenie ambulancie praktického lekára
created by © zooom.sk s.r.o.