Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša
Súčasné postavenie blokátorov receptorov angiotenzínu II (sartanov) pri liečbe artériovej hypertenzie a v kardiológii
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Reaktívne formy kyslíka a význam antioxidačných látok pri hypertenzii
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša
Najnovšie a prelomové štúdie klinickej hypertenziológie (2006)
h. doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., MUDr. Peter Minárik
Interná klinika II. FN, Nitra; Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Nitra
Ing. Mária Letkovičová, PhD.
Environment, a.s., Centrum bioštatistiky a environmentalistiky, Nitra
Prevalencia hypertenzie v sledovanom súbore 40-ročných v okrese Nitra v roku 2003
PREHĽADNE
doc. MUDr. Daniel Pella, PhD., MUDr. Viola Vargová, PhD., MUDr. Ján Fedačko, MUDr. Richard Raši
Centrum preventívnej a športovej medicíny, Klinika preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ a Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
Statíny – majú dominantné miesto v kardiovaskulárnej prevencii? Lipidy znižujúce pleiotropné účinky statínov
MUDr. Peter Takáč, PhD., MUDr. Anna Kubincová, PhDr. Marta Hamráková
Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a FN L. Pasteura v Košiciach
Stratégia rozhodovania praktického lekára v rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode
Problematika cievnych mozgových príhod je v súčasnosti aktuálna z hľadiska medicínskeho aj celospoločenského. Ochorenie je závažné svojou mortalitou, ale aj tým, že okolo 25 % pacientov po cievnej mozgovej príhode je trvalo invalidných. Rehabilitačná liečba je podľa súčasných poznatkov nevyhnutnou súčasťou liečby v akútnom štádiu a jej rôzne formy sú aktuálne u osôb, ktoré túto príhodu prekonali a trpia poškodením rôzneho druhu a rozsahu. Domáce prostredie býva väčšinou prostredím, v ktorom pacient prežíva väčšinu svojho života a praktický lekár má kľúčové postavenie pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti vrátane adekvátnej rehabilitácie. Príspevok popisuje jednotlivé fázy rehabilitácie po cievnej mozgovej príhode z praktického hľadiska. Uvádza základné indikačné a rozhodovacie kritériá pre správnu voľbu formy a miesta rehabilitácie. Tieto údaje majú napomôcť praktickému lekárovi v každodennej starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou.
Kľúčové slová: cievna mozgová príhoda, rehabilitácia, praktický lekár.
Kľúčové slová MeSH: príhoda mozgová cievna, náhla – rehabilitácia.

DECISION STRATEGY OF GENERAL PRACTITIONER IN POST-STROKE PATIENTS REHABILITATION
Post-stroke patients rehabilitation is actual not only from the medical, but also from the social point of view. Stroke is a serious condition with a high mortality rate and in addition 25 % of post-stroke patients remain in a permanent disability. According to the recent knowledge rehabilitation treatment is the essential component of the treatment in the acute stage of illness and different forms of rehabilitation remain actual in persons suffering from impairments of various kind and range. Home environment is often the only one in where the patient lives the remaining part of his live and the general practitioner plays the key role in the provision of health care including the appropriate rehabilitation treatment. The paper describes the parts of the post-stroke rehabilitation from the practical point of view. it introduces the basic indication and decision criteria for the right choice of the forms and the place of rehabilitation. These data should help the general practitioner in everyday care of the post-stroke patients.
Key words: stroke, rehabilitation, general practitioner.
Key words MeSH: cerebrovascular accident – rehabilitation.
KONZÍLIUM
MUDr. Zuzana Kabátová
1. ORL klinika FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Poruchy sluchu v ordinácii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
Urgentné stavy pri hypertenznej chorobe
SPEKTRUM
prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Rudolf Pullmann, PhD.
Ústav klinickej biochémie JLF UK a MFN, Martin
Dna – choroba dávnoveku i našich čias
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (11. časť)
Články uverejnené v časopise Via Practica v roku 2006
Z PRAXE
MUDr. Peter Najmik
Interná ambulancia, Košice – Staré Mesto
Rezistentná hypertenzia – kazuistika
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Test č. 1/2007
created by © zooom.sk s.r.o.