Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša
Súčasné postavenie blokátorov receptorov angiotenzínu II (sartanov) pri liečbe artériovej hypertenzie a v kardiológii
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Reaktívne formy kyslíka a význam antioxidačných látok pri hypertenzii
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša
Najnovšie a prelomové štúdie klinickej hypertenziológie (2006)
h. doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., MUDr. Peter Minárik
Interná klinika II. FN, Nitra; Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Nitra
Ing. Mária Letkovičová, PhD.
Environment, a.s., Centrum bioštatistiky a environmentalistiky, Nitra
Prevalencia hypertenzie v sledovanom súbore 40-ročných v okrese Nitra v roku 2003
PREHĽADNE
doc. MUDr. Daniel Pella, PhD., MUDr. Viola Vargová, PhD., MUDr. Ján Fedačko, MUDr. Richard Raši
Centrum preventívnej a športovej medicíny, Klinika preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ a Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
Statíny – majú dominantné miesto v kardiovaskulárnej prevencii? Lipidy znižujúce pleiotropné účinky statínov
Posledné dekády znamenali zásadný pokrok v pochopení vzťahu medzi lipidovými poruchami a prevenciou kardiovaskulárnych chorôb. Nové hypolipemiká a určenie nových terapeutických cieľov značne expandovali možnosti liečby. Statíny získali pozíciu základných a najefektívnejších liekov na zníženie hladín sérového cholesterolu a kardiovaskulárnych príhod tak u pacientov s koronárnou chorobou srdca, ako aj bez nej. Od objavu prvého statínu pred 30 rokmi sa stala táto skupina liekov základným pilierom hypolipemickej terapie. V posledných rokoch sa zistilo, že mnoho pozitívnych účinkov statínov nie je možné vysvetliť jednoducho len znížením aterogénnych lipidov. Boli tiež dokázané nelipidové účinky statínov nazývané pleiotropnými účinkami, ktoré by mohli byť zodpovedné za tento aditívny benefit. Najdôležitejšími spomedzi pozitívnych pleiotropných účinkov statínov sú protizápalové, antiproliferačné, antitrombotické vlastnosti a zlepšenie endotelovej dysfunkcie.
Kľúčové slová: statíny, kardiovaskulárna prevencia, pleiotropné účinky, ateroskleróza.
Kľúčové slová MeSH: inhibítory hydroxymetylglutaryl-Co A-reduktázy; ateroskleróza – farmakoterapia.

STATINS – DO THEY HAVE DOMINANT POSITION IN CARDIOVASCULAR PREVENTION? LIPID LOWERING AND PLEIOTROPIC EFFECTS OF STATINS
In the last decades, substantial progress has been made in understanding the relationship between lipid disorders and the prevention of cardiac ischemic disease. The identification of new therapeutic targets and new lipid modifying agents expands treatment options. Statins have been established as the principal and most effective class of drugs to reduce serum cholesterol levels and cardiovascular events in patients with or without coronary artery disease. Since the discovery of the first statin, 30 years ago, this class of drugs has advanced to become the mainstay of cholesterol-lowering therapy. it was found during the last years that many of statin positive effects cannot be explained simply only by lowering of atherogenic lipids. There were shown also non-lipid modifiable effects of statins called pleiotropic ones, which should be responsible for this additional benefit. The most important positive pleiotropic effects of statins are antiinflammatory, antiproliferative, antithrombotic ones, improvement of endothelial dysfunction.
Key words: statins, cardiovascular prevention, pleiotropic effects, atherosclerosis.
Key words MeSH: hydroxymethylglutaryl-Co A-reductase inhibitors; atherosclerosis – drug therapy.
MUDr. Peter Takáč, PhD., MUDr. Anna Kubincová, PhDr. Marta Hamráková
Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a FN L. Pasteura v Košiciach
Stratégia rozhodovania praktického lekára v rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode
KONZÍLIUM
MUDr. Zuzana Kabátová
1. ORL klinika FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Poruchy sluchu v ordinácii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
Urgentné stavy pri hypertenznej chorobe
SPEKTRUM
prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Rudolf Pullmann, PhD.
Ústav klinickej biochémie JLF UK a MFN, Martin
Dna – choroba dávnoveku i našich čias
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (11. časť)
Články uverejnené v časopise Via Practica v roku 2006
Z PRAXE
MUDr. Peter Najmik
Interná ambulancia, Košice – Staré Mesto
Rezistentná hypertenzia – kazuistika
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Test č. 1/2007
created by © zooom.sk s.r.o.