Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša
Súčasné postavenie blokátorov receptorov angiotenzínu II (sartanov) pri liečbe artériovej hypertenzie a v kardiológii
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Reaktívne formy kyslíka a význam antioxidačných látok pri hypertenzii
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša
Najnovšie a prelomové štúdie klinickej hypertenziológie (2006)
h. doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., MUDr. Peter Minárik
Interná klinika II. FN, Nitra; Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Nitra
Ing. Mária Letkovičová, PhD.
Environment, a.s., Centrum bioštatistiky a environmentalistiky, Nitra
Prevalencia hypertenzie v sledovanom súbore 40-ročných v okrese Nitra v roku 2003
V našom výskumnom projekte v r. 2003 sme sa zamerali na sledovanie náhodne vybraných 259 jedincov (104 mužov a 155 žien) z okresu Nitra, ktorí dovŕšili v tomto roku vek 40 rokov a dobrovoľne sa zúčastnili v MED-PED projekte: Diagnostika, depistáž a liečba familiárnej hypercholesterolémie. Jedným z hlavných cieľov sledovania bolo tiež zistenie prevalencie hypertenzie a iných kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Výskum bol organizovaný regionálnym MED-PED centrom v rámci celoslovenského projektu a realizoval sa na 11 pracoviskách praktických lekárov. Sledovaním daného súboru sa zistilo, že prevalencia hypertenzie v celom súbore je 16,6 % (43 probandov), dokázali sa rozdiely medzi výskytom hypertenzie u mužov (29 probandov – 27,9 %) a u žien (14 probandiek – 9 %). Hypertenzia pozitívne korelovala s nadhmotnosťou, hypertriglyceridémiou, hypercholesterolémiou a fajčením. Viaceré výsledky našej práce sú podnetom na zlepšenie vykonávania primárnej prevencie u tejto populácie.
Kľúčové slová: MED-PED projekt, prevalencia hypertenzie, rizikové faktory, primárna prevencia.
Kľúčové slová MeSH: hypertenzia; prevalencia; faktory rizikové, prevencia primárna.

PREVALENCE OF HYPERTENSION IN THE INVESTIGATED POPULATION OF 40 YEARS´ MEN AND WOMEN IN NITRA REGION IN 2003
In our study in 2003 we examinated 259 quadragenerians (104 men and 155 women) from Nitra region who voluntarily participed in the MED-PED Project „ Diagnosis, depistage and treatment of familiar hypercholesterolemia“. One of the main study objectives was to assess the prevalence oh hypertension and other cardiovascular risk factors. The investigation was conducted by regional MED-PED centre as the part of the Slovakian project and realized in 11 settings of general practicioners. Study results deal with prevalence of hypertension (all cohort 43 probands – 16.6 %) and its differencies between men (29 probands – 27.9 %) and women (14 probands – 9 %). Hypertension was in positive correlation with overweight, hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, and smoking. Our global results suggest the importance of need to take a better impact on primary prevention for this population.
Key words: MED-PED project, prevalence of hypertension, risk factors, primary prevention.
Key words MeSH: hypertension; prevalence; risk factors; primary prevention.
PREHĽADNE
doc. MUDr. Daniel Pella, PhD., MUDr. Viola Vargová, PhD., MUDr. Ján Fedačko, MUDr. Richard Raši
Centrum preventívnej a športovej medicíny, Klinika preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ a Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
Statíny – majú dominantné miesto v kardiovaskulárnej prevencii? Lipidy znižujúce pleiotropné účinky statínov
MUDr. Peter Takáč, PhD., MUDr. Anna Kubincová, PhDr. Marta Hamráková
Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a FN L. Pasteura v Košiciach
Stratégia rozhodovania praktického lekára v rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode
KONZÍLIUM
MUDr. Zuzana Kabátová
1. ORL klinika FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Poruchy sluchu v ordinácii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
Urgentné stavy pri hypertenznej chorobe
SPEKTRUM
prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Rudolf Pullmann, PhD.
Ústav klinickej biochémie JLF UK a MFN, Martin
Dna – choroba dávnoveku i našich čias
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (11. časť)
Články uverejnené v časopise Via Practica v roku 2006
Z PRAXE
MUDr. Peter Najmik
Interná ambulancia, Košice – Staré Mesto
Rezistentná hypertenzia – kazuistika
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Test č. 1/2007
created by © zooom.sk s.r.o.