Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša
Súčasné postavenie blokátorov receptorov angiotenzínu II (sartanov) pri liečbe artériovej hypertenzie a v kardiológii
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Reaktívne formy kyslíka a význam antioxidačných látok pri hypertenzii
Rovnako ako pri experimentálnej i pri klinickej hypertenzii bola dokázaná zvýšená produkcia voľných kyslíkových radikálov, ktorá môže byť zodpovedná za zníženú koncentráciu oxidu dusnatého a zhoršenú vazodilatáciu. Podávanie antioxidantov pri experimentálnej hypertenzii zabránilo zvýšeniu tlaku krvi, ale neredukovalo krvný tlak pri vyvinutej forme hypertenzie. Predpokladáme preto, že reaktívne formy kyslíka hrajú dôležitejšiu úlohu v indukcii než v udržiavaní vysokého tlaku krvi. Rozsiahle klinické štúdie taktiež nepotvrdili benefičný vplyv antioxidantov pri vyvinutej klinickej hypertenzii. Na základe uvedených zistení sa zdá, že podávanie antioxidantov môže slúžiť skôr ako prevencia, než liečba hypertenzie.
Kľúčové slová: hypertenzia, kardiovaskulárny systém, oxid dusnatý, antioxidanty.
Kľúčové slová MeSH: hypertenzia – patofyziológia; formy kyslíka, reaktívne; systém kardiovaskulárny – patofyziológia; endotel cievny – patofyziológia; oxid dusnatý; antioxidanty – použitie terapeutické.

REACTIVE OXYGEN SPECIES AND SIGNIFICANCE OF ANTIOXIDANTS IN HYPERTENSION
Oxidative stress has been suggested to be involved in the pathogenesis of experimental as well as human hypertension via a number of possible mechanisms. While chronic administration of antioxidants partially attenuated the blood pressure increase occurring in young hypertensive rats, the same antioxidants were less effective in adult rats with fully developed hypertension. Human studies did not confirm the blood pressure decrease after antioxidant treatment in developed hypertension as well. Thus, the antioxidant administration should be more efficient in the prevention than in the treatment of hypertension.
Key words: hypertension, cardiovascular system, nitric oxide, antioxidants.
Key words MeSH: hypertension – physiopathology; oxygen species, reactive; cardiovascular system – physiopathology; endothelium, vascular – physiopathology; nitric oxide; antioxidants – therapeutic use.
doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša
Najnovšie a prelomové štúdie klinickej hypertenziológie (2006)
h. doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., MUDr. Peter Minárik
Interná klinika II. FN, Nitra; Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Nitra
Ing. Mária Letkovičová, PhD.
Environment, a.s., Centrum bioštatistiky a environmentalistiky, Nitra
Prevalencia hypertenzie v sledovanom súbore 40-ročných v okrese Nitra v roku 2003
PREHĽADNE
doc. MUDr. Daniel Pella, PhD., MUDr. Viola Vargová, PhD., MUDr. Ján Fedačko, MUDr. Richard Raši
Centrum preventívnej a športovej medicíny, Klinika preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ a Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
Statíny – majú dominantné miesto v kardiovaskulárnej prevencii? Lipidy znižujúce pleiotropné účinky statínov
MUDr. Peter Takáč, PhD., MUDr. Anna Kubincová, PhDr. Marta Hamráková
Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a FN L. Pasteura v Košiciach
Stratégia rozhodovania praktického lekára v rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode
KONZÍLIUM
MUDr. Zuzana Kabátová
1. ORL klinika FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Poruchy sluchu v ordinácii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
Urgentné stavy pri hypertenznej chorobe
SPEKTRUM
prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Rudolf Pullmann, PhD.
Ústav klinickej biochémie JLF UK a MFN, Martin
Dna – choroba dávnoveku i našich čias
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (11. časť)
Články uverejnené v časopise Via Practica v roku 2006
Z PRAXE
MUDr. Peter Najmik
Interná ambulancia, Košice – Staré Mesto
Rezistentná hypertenzia – kazuistika
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Test č. 1/2007
created by © zooom.sk s.r.o.