Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Igor Stankovič, cSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, Bratislava
Infekčné ochorenia a ATB liečba
PREHĽADNE
prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.
Infekčná klinika JLF UK a MFN, Martin
Parazitárne ochorenia – aktuálne poznatky
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura v Košiciach
Diagnostika a terapia hypotenzných stavov v ambulancii praktického lekára
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
I. Chirurgická klinika Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
Pľúcna tromboembólia: diagnostika a liečba
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Pavol Kristian
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
PhD., MUDr. Martin Hrivňák
1. súkromná nemocnica Košice – Šaca, a.s., Košice
MUDr. Rudolf Novotný
Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
Antibiotická liečba uroinfekcií
MUDr. Dušan Krkoška, CSc.
Infekčná klinika MFN, Martin
Pohryzenie a poranenie zvieraťom – profylaxia a liečba
V našom geografickom regióne predstavuje pohryzenie psom 80 – 90 % všetkých pohryzení zvieraťom, pohryzenie mačkou 3 – 15 %, divo žijúce zvieratá sa podieľajú len < 1 %. Incidencia ranovej infekcie po pohryzení sa pohybuje v rozmedzí od 10 – 50 %, v závislosti od lokalizácie, typu rany a prítomnosti špecifických rizikových faktorov, podľa ktorých rozlišujeme rany s vysokým a nízkym rizikom vzniku infekcie. V etiológii sa uplatňujú jednak mikroorganizmy z prostredia, povrchu kože či slizníc pacienta, ale predovšetkým mikrobiálna flóra ústnej dutiny príslušného zvieraťa. Základom liečby je dôkladné mechanické vypláchnutie rany, odstránenie cudzieho materiálu a devitalizovaného tkaniva ako aj profylaktické či terapeutické nasadenie antibiotík. Podľa okolností a charakteru pohryzenia je indikovaná profylaktická imunizácia proti tetanu a besnote. okrem ranovej infekcie sa po poranení zvieraťom môžu vyskytnúť aj ochorenia zo skupiny zoonóz.
Kľúčové slová: pohryzenie zvieraťom, ranová infekcia, antibiotická liečba, profylaxia.
Kľúčové slová MeSH: uhryznutia a pichnutia – terapia, klasifikácia, mikrobiológia; infekcia rany – terapia, farmakoterapia; profylaxia antibiotiková.

ANIMAL BITE, INJURY CAUSED BY AN ANIMAL – PROPHYLAXIS AND TREATMENT
The dog, cat and wild animal bite represent 80 – 90 %, 3 – 15 % and less than 1 % of all animal hurts in our geographical region, respectively. The incidence of the wound infection after such hurts range in 10 – 50 % and is dependent from localization, as well as type of wound and the presence of specific risk factors. According them are these injuries divided in two groups: wounds with low or high risk of subsequent infection. The microbe spectra of the skin and mucous membranes of affected patient, but all above the microbial colonization of the animal maw take part in the etiology of the disease. The principal therapy of this type of injury lies in thorough wound disinfection, surgical remove of any strange material and necrotic tissue together with administration of antibiotics (prophylactic or curative). In some cases a prophylactic immunization against rabies and tetanus is indicated. furthermore, the specific zoonoses may occur after animal bite, as well.
Key words: animal, bite, wound infection, antibiotic therapy, and prophylaxis.
Key words MeSH: bites and stings – therapy, classification, microbiology; wound infection – therapy, drug therapy; antibiotic prophylaxis.
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, Bratislava
Erysipelas – diagnostika a manažment
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Vladimír Rolný
Klinika infektológie a geografickej medicíny FNsP, Bratislava
Antibiotická liečba infekčných endokarditíd
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Akútne intoxikácie liekmi a chemikáliami – všeobecné zásady liečby
SPEKTRUM
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP akad. L. Dérera, Bratislava
Po 20 rokoch nový terapeutický princíp v liečbe ischemickej choroby srdca
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Poohliadnutie sa za spojeným svetovým i európskym kardiologickým kongresom v Barcelone
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (10. časť)
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Test č. 11/2006
created by © zooom.sk s.r.o.