Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNE
MUDr. Katarína Fabriciová
I. Detská klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Dedičné metabolické poruchy v súčasnosti
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, MUDr. Stanislava Blažíčková
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.,
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Svetoslav Štvrtina
Ústav patologickej anatómie LF UK, Bratislava
Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída – od etiopatogenézy k liečbe
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., MUDr. Mária Zakuciová, MUDr. Eduard Veseliny
1. interná klinika FNLP a LF UPJŠ, Košice
Poškodenie pečene alkoholom a liekmi
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Sú problémy s liečbou peptickej vredovej choroby 23 rokov po objavení Helicobacter pylori vyriešené?
MUDr. Tatiana Novotná
Gastroenterologická klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Konzervatívna liečba chronickej pankreatitídy
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Endoskopická liečba chronickej pankreatitídy
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Chirurgická liečba chronickej pankreatitídy
KONZÍLIUM
MUDr. Peter Urdzík, prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Inkontinencia moču u žien – prevencia a liečba
Inkontinencia moču je definovaná ako nechcený únik moču, ktorý je objektívne dokázateľný a je sociálnym a hygienickým problémom. Každá druhá žena, vrátane mladých žien, má v priebehu života ťažkosti s udržaním moču. S pribúdajúcim vekom sa pohotovosť k inkontinencii moču výrazne zvyšuje a býva udávaná v 12 – 57 % celej populácie. liečba urgentnej inkontinencie moču (UIM) je prevažne konzervatívna. Ak poznáme príčinu UIM, zameriame sa na jej liečbu. Pokiaľ túto príčinu nepoznáme, je cieľom liečby obnoviť centrálnu kontrolu mikcie alebo modifikovať inerváciu. liečba stresovej inkontinencie moču (SIM) je prevažne chirurgická. Voľba operačného postupu sa určuje podľa klinickej závažnosti, urodynamických a zobrazovacích vyšetrení, veku, event. predchádzajúcich operácií. Zlatým štandardom bola kolpopexia podľa Burcha, avšak v súčasnosti sa do popredia dostávajú tzv. sľučkové operácie (tension free vaginal tape – TVT, intravaginal sling plasty – IVS a i.). Vzhľadom k veľkej prevalencii v populácii je vhodná prevencia IM, ktorá spočíva v uvedomelom prístupe lekára a pacientky k tejto problematike počas celého jej života.
Kľúčové slová: inkontinencia moču, diagnostika inkontinencie, liečba inkontinencie moču.
Kľúčové slová MeSH: inkontinencia moču – diagnostika, terapia; inkontinencia moču, stresová – chirurgia.
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Repetitórium urgentnej medicíny: Náhle stavy v gynekológii a pôrodníctve
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Alexandra Frolkovičová
NZZ SZU, Bratislava
Správa z 2. ročníka Medicína pre prax – kongresu lekárov prvého kontaktu v Bratislave
Z PRAXE
doc. MUDr. František Gazdík, doc. MUDr. Dušan Daniš CSc., RNDr. Kristína Fejdiová, MUDr. Michal Rastislav Piják, MUDr. Alexandra Mesárošová
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Oddelenie klinickej farmakoterapie, Národné centrum pre vírusové hepatitídy, Ústav patológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Ľubomír Okruhlica,
Národné centrum pre diagnostiku a liečbu drogovej závislosti, Bratislava
MUDr. Karol Laktiš, CSc., MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Katedra prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Vysoká terapeutická účinnosť pegylovaného interferónu alfa a ribavirínu u bývalých, drogovo závislých jedincov s chronickou hepatitídou C
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Test č. 10/2006
created by © zooom.sk s.r.o.