Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNE
MUDr. Katarína Fabriciová
I. Detská klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Dedičné metabolické poruchy v súčasnosti
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, MUDr. Stanislava Blažíčková
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.,
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Svetoslav Štvrtina
Ústav patologickej anatómie LF UK, Bratislava
Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída – od etiopatogenézy k liečbe
Polymyalgia rheumatica (PMR) a obrovskobunková arteritída (OBA) sú príbuzné ochorenia, ktoré sa vyskytujú vo vyššom veku. Obidve choroby sú charakterizované vysokou zápalovou aktivitou. V klinickom obraze PMR sa objavujú mimo celkových príznakov hlavne bolesti svalov, ramenného a menej často bedrového pletenca. Pri OBA dochádza aj k zápalovému postihnutiu cievnych vetiev aortálneho oblúku. lokalizácia postihnutia potom do značnej miery určuje výsledný klinický obraz. Etiopatogenéza obidvoch chorôb nie je jasná. Bola zistená asociácia s HlA systémom, ako i niektoré charakteristické znaky zápalovej reakcie imunitného systému. V patogenéze PMR a OBA sa u geneticky predisponovaných jedincov môžu uplatňovať i neuroendokrinné zmeny spojené s prirodzeným starnutím organizmu. Dobrá odpoveď na liečbu glukokortikoidmi podporuje predpoklad, že koncentrácia kortizolu je u pacientov s PMR OBA nižšia, ako by sa dala očakávať v priebehu pretrvávajúceho zápalu. Pri liečbe sa podávajú glukokortikoidy relatívne dlhú dobu, pričom pri OBA sú dávky podstatne vyššie. Z tohto aspektu je potrebné u chorých sledovať aj vývoj osteoporózy, správne ju liečiť a monitorovať.
Kľúčové slová: polymyalgia rheumatica, obrovskobunková arteritída, genetická predispozícia, terapeutické prístupy – glukokortikoidy, monitorovanie nežiaducich účinkov.
Kľúčové slová MeSH: polymyalgia rheumatica – etiológia, patológia, terapia; arteritída temporálna – etiológia, patológia, terapia; predispozícia k chorobe, genetická; glukokortikoidy.
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., MUDr. Mária Zakuciová, MUDr. Eduard Veseliny
1. interná klinika FNLP a LF UPJŠ, Košice
Poškodenie pečene alkoholom a liekmi
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Sú problémy s liečbou peptickej vredovej choroby 23 rokov po objavení Helicobacter pylori vyriešené?
MUDr. Tatiana Novotná
Gastroenterologická klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Konzervatívna liečba chronickej pankreatitídy
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Endoskopická liečba chronickej pankreatitídy
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Chirurgická liečba chronickej pankreatitídy
KONZÍLIUM
MUDr. Peter Urdzík, prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Inkontinencia moču u žien – prevencia a liečba
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Repetitórium urgentnej medicíny: Náhle stavy v gynekológii a pôrodníctve
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Alexandra Frolkovičová
NZZ SZU, Bratislava
Správa z 2. ročníka Medicína pre prax – kongresu lekárov prvého kontaktu v Bratislave
Z PRAXE
doc. MUDr. František Gazdík, doc. MUDr. Dušan Daniš CSc., RNDr. Kristína Fejdiová, MUDr. Michal Rastislav Piják, MUDr. Alexandra Mesárošová
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Oddelenie klinickej farmakoterapie, Národné centrum pre vírusové hepatitídy, Ústav patológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Ľubomír Okruhlica,
Národné centrum pre diagnostiku a liečbu drogovej závislosti, Bratislava
MUDr. Karol Laktiš, CSc., MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Katedra prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Vysoká terapeutická účinnosť pegylovaného interferónu alfa a ribavirínu u bývalých, drogovo závislých jedincov s chronickou hepatitídou C
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Test č. 10/2006
created by © zooom.sk s.r.o.