Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNE
MUDr. Katarína Fabriciová
I. Detská klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Dedičné metabolické poruchy v súčasnosti
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, MUDr. Stanislava Blažíčková
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.,
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Svetoslav Štvrtina
Ústav patologickej anatómie LF UK, Bratislava
Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída – od etiopatogenézy k liečbe
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., MUDr. Mária Zakuciová, MUDr. Eduard Veseliny
1. interná klinika FNLP a LF UPJŠ, Košice
Poškodenie pečene alkoholom a liekmi
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Sú problémy s liečbou peptickej vredovej choroby 23 rokov po objavení Helicobacter pylori vyriešené?
MUDr. Tatiana Novotná
Gastroenterologická klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Konzervatívna liečba chronickej pankreatitídy
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Endoskopická liečba chronickej pankreatitídy
Chronická pankreatitída je progresívne zápalové ochorenie pankreasu. Klinicky sa manifestuje väčšinou bolesťou, atakmi akútnej pankreatitídy, malabsorbčným a diabetickým syndrómom. liečba je symptomatická a spočíva predovšetkým v ovplyvňovaní bolesti. Ak je medikamentózna liečba neúspešná, v indikovaných prípadoch prichádza do úvahy liečba endoskopická a/alebo chirurgická. Endoskopická liečba má v porovnaní s liečbou chirurgickou menšiu morbiditu a mortalitu. Zdá sa však, že je menej efektívna z hľadiska dlhodobých výsledkov. Endoskopická liečba spočíva v pankreatickej (prípadne aj choledochálnej) papilosfinkterotómii, ktorá zabezpečuje dostatočný prístup do pankretického vývodu a umožňuje ďalšie výkony: dilatáciu stenóz, implantáciu stentov do ductus pancreaticus i choledochus, extrakciu konkrementov, drenáž pseudocýst a neurolýzu ganlion celiacum, prípadne ďalšie výkony. Úspešnosť endoskopickej liečby je významná, ale krátkodobá, výskyt komplikácií pri dostatočnej skúsenosti je relatívne nízky. Endoskopická liečba chronickej pankreatitídy predstavuje v súčasnosti pre endoskopistov mnohé veľmi vzrušujúce možnosti. Vyžaduje však veľmi uvážlivý výber pacientov, aby sa dosiahli optimálne výsledky. Nanešťastie, v súčasnosti však nie je možné prijať definitívne odporúčania endoskopickej liečby chronickej pankreatitídy, pretože stále nie je k dispozícii dostatočný počet kontrolovaných štúdií a porovnávacích štúdií s liečbou chirurgickou.
Kľúčové slová: chronická pankreatitída, papilosfinkterotómia, implantácia stentov, extrakcia konkrementov.
Kľúčové slová MeSH: pankreatitída chronická – terapia; sfinkterotómia endoskopická; stenty; konkrementy.

ENDOSCOPIC TREATMENT OF CHRONIC PANCREATITIS
Chronic pancreatitis is a progressive inflammatory disease of pancreas. The clinical manifestation usually includes pain, atacks of acute pancreatitis, malabsorption and hyperglycemia/diabetes. Therapy is symptomatic and involves mainly pain management. If medical treatment is unsuccessful, in some cases endoscopic or surgical therapy need to be used. The morbidity and mortality of endoscopic therapy is lower than that of surgical treatment, however it has worse long term outcomes in regards to its effectiveness compared to surgical treatment. The endoscopic therapy involves pancreatic/possibly also choledochal/papilosphincterotomy. This procedure helps to gain sufficient access to pancreatic duct and enables other treatments: dilatation of stenoses, stent implantation into choledochal and pancreatic ducts, extraction of concrements, pseudocyst drainage, neurolysis of celiac ganglion etc. The short term success rate is high. The complications are infrequent if performed by experienced endoscopist. Endoscopic therapy of chronic pancreatitis brings many exciting possibilities at present. Careful selection of patients is necessary in order to get optimal results of this treatment. Unfortunately, definite guidelines for application of endoscopic therapy in chronic pancreatitis are still missing secondary to the lack of clinical trials comparing surgical and endoscopic treatment.
Key words: chronic pancreatitis, papilosphincterotomy, stent implantation, concrement extraction.
Key words MeSH: pancreatitis, chonic; sphincterotomy, endoscopic; stents; calculi.
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Chirurgická liečba chronickej pankreatitídy
KONZÍLIUM
MUDr. Peter Urdzík, prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Inkontinencia moču u žien – prevencia a liečba
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Repetitórium urgentnej medicíny: Náhle stavy v gynekológii a pôrodníctve
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Alexandra Frolkovičová
NZZ SZU, Bratislava
Správa z 2. ročníka Medicína pre prax – kongresu lekárov prvého kontaktu v Bratislave
Z PRAXE
doc. MUDr. František Gazdík, doc. MUDr. Dušan Daniš CSc., RNDr. Kristína Fejdiová, MUDr. Michal Rastislav Piják, MUDr. Alexandra Mesárošová
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Oddelenie klinickej farmakoterapie, Národné centrum pre vírusové hepatitídy, Ústav patológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Ľubomír Okruhlica,
Národné centrum pre diagnostiku a liečbu drogovej závislosti, Bratislava
MUDr. Karol Laktiš, CSc., MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Katedra prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Vysoká terapeutická účinnosť pegylovaného interferónu alfa a ribavirínu u bývalých, drogovo závislých jedincov s chronickou hepatitídou C
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Test č. 10/2006
created by © zooom.sk s.r.o.