Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNE
MUDr. Katarína Fabriciová
I. Detská klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Dedičné metabolické poruchy v súčasnosti
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, MUDr. Stanislava Blažíčková
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.,
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Svetoslav Štvrtina
Ústav patologickej anatómie LF UK, Bratislava
Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída – od etiopatogenézy k liečbe
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., MUDr. Mária Zakuciová, MUDr. Eduard Veseliny
1. interná klinika FNLP a LF UPJŠ, Košice
Poškodenie pečene alkoholom a liekmi
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Sú problémy s liečbou peptickej vredovej choroby 23 rokov po objavení Helicobacter pylori vyriešené?
MUDr. Tatiana Novotná
Gastroenterologická klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Konzervatívna liečba chronickej pankreatitídy
Chronická pankreatitída je trvalo progresívne chronické zápalové ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnej náhrade funkčného parenchýmu pankreasu väzivovým tkanivom, s následným rozvojom ireverzibilnej exokrinnej a endokrinnej nedostatočnosti. V popredí klinických ťažkostí pacientov s chronickou pankreatitídou sú bolesti. Všeobecné zásady liečby chronickej pankreatitídy spočívajú v eliminácii škodliviny, odstránení bolestí, úprave exokrinnej a endokrinnej insuficiencie a korekcii komplikácii. liečba môže byť konzervatívna, endoskopická a chirurgická, najčastejšie kombinovaná. Cieľom je v budúcnosti vyvinúť také diagnostické metódy, ktoré umožnia natoľko včasnú diagnostiku ochorenia, že nové liečebné možnosti zabránia vývoju ireverzibilného štádia chronickej pankreatitídy, a tým podstatne zlepšia prognózu pacientov.
Kľúčové slová: chronická pankreatitída, liečba.
Kľúčové slová MeSH: pankreatitída chronická – terapia.

CHRONIC PANCREATITIS – CONSERVATIVE THERAPY
Chronic pancreatitis is a definitive progressive chronic inflammable illness, characterized by sequential replacement of the secretory parenchyma with fibrotic tissue, which leads to irreversible exocrine and endocrine insufficiency. In the clinical arena of patients with chronic pancreatitis usually dominates pain. Overall therapeutic principles in chronic pancreatitis are: elimination of the noxis, relief of the pain, correction of exocrine and endocrine insufficiency and correction of the complications. The therapy can be divided into: conservative therapy, endoscopic therapy and surgical therapy, the most frequently in combination. New diagnostic methods are needed for early diagnosis of chronic pancreatitis in the future that makes possible new therapies to prevent the progression of the irreversible stage of chronic pancreatitis and so significantly improve the prognosis those patients.
Key words: chronic pancreatitis, treatment.
Key words MeSH: pancreatitis, chronic – therapy.
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Bratislava, pracovisko Petržalka
Endoskopická liečba chronickej pankreatitídy
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Chirurgická liečba chronickej pankreatitídy
KONZÍLIUM
MUDr. Peter Urdzík, prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Inkontinencia moču u žien – prevencia a liečba
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Repetitórium urgentnej medicíny: Náhle stavy v gynekológii a pôrodníctve
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Alexandra Frolkovičová
NZZ SZU, Bratislava
Správa z 2. ročníka Medicína pre prax – kongresu lekárov prvého kontaktu v Bratislave
Z PRAXE
doc. MUDr. František Gazdík, doc. MUDr. Dušan Daniš CSc., RNDr. Kristína Fejdiová, MUDr. Michal Rastislav Piják, MUDr. Alexandra Mesárošová
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Oddelenie klinickej farmakoterapie, Národné centrum pre vírusové hepatitídy, Ústav patológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Ľubomír Okruhlica,
Národné centrum pre diagnostiku a liečbu drogovej závislosti, Bratislava
MUDr. Karol Laktiš, CSc., MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Katedra prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Vysoká terapeutická účinnosť pegylovaného interferónu alfa a ribavirínu u bývalých, drogovo závislých jedincov s chronickou hepatitídou C
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Test č. 10/2006
created by © zooom.sk s.r.o.