Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNE
MUDr. Margareta Sláčiková
Odbor surveilance prenosných ochorení, Úrad verejného zdravotníctva SR
Aktuálna problematika vírusovej hepatitídy typu A a typu B
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
Klinika geriatrie LF UK a FNsP, Bratislava
Účinná a bezpečná farmakoterapia seniorov
MUDr. Tatiana Hanisková
Katedra a klinika geriatrie SZU, Bratislava; Senior – geriatrické centrum, Modra
Zlepšenie diagnostiky demencie v primárnej praxi
prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc.
Klinika geriatrie Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava – pracovisko Kramáre
Liečba hypertenzie u starších osôb a pri prevencii demencie
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
Katedra geriatrie a gerontológie SZU, Bratislava
Pády a ich príčiny v starobe
h.doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.,
Geriatrická ambulancia NsP; Ambulancia lekára všeobecnej starostlivosti pre dospelých, Skalica
MUDr. Peter Pavlov
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice
Starostlivosť o seniorov v domovoch dôchodcov
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Štefan Urban, CSc., MUDr. Eva Tedlová
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Nežiaduce účinky liečiv na respiračný trakt
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Prenášanie, polohovanie a transport
SPEKTRUM
MUDr. Ľudmila Šišková
Poliklinika cudzokrajných chorôb, Bratislava
Riziká a ochorenia na dovolenkách
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach a VOÚG
Správa zo XVI. európskeho kongresu o hypertenzii.
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Autodidaktický test
Autodidaktický test kreditovaný SaCCMe je celoročná vzdelávacia aktivita garantovaná Internistickou spoločnosťou SlS. Druhý vzdelávací cyklus sa uskutoční v 1. – 12. čísle časopisu Via practica počas roku 2006. autodidaktický test pozostáva z min. 20 otázok, pričom na každú otázku môže byť jedna alebo viacero správnych odpovedí, nie však všetky štyri. za platnú odpoveď sa považuje označenie všetkých správnych možností v otázke. akceptované budú len kompletne vyplnené návratky zaslané do stanoveného termínu (rozhoduje dátum poštovej pečiatky uvedený na obálke). Riešiť možno ľubovoľný počet testov v rámci cyklu. na konci cyklu bude ohodnotená úspešnosť riešenia testov, podľa ktorej pridelí SaCCMe príslušný počet kreditov. Certifikáty s kreditmi budú zasielané v prvom štvrťroku 2007. V rámci druhého cyklu možno získať 22 kreditov.
created by © zooom.sk s.r.o.