Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNE
MUDr. Margareta Sláčiková
Odbor surveilance prenosných ochorení, Úrad verejného zdravotníctva SR
Aktuálna problematika vírusovej hepatitídy typu A a typu B
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
Klinika geriatrie LF UK a FNsP, Bratislava
Účinná a bezpečná farmakoterapia seniorov
MUDr. Tatiana Hanisková
Katedra a klinika geriatrie SZU, Bratislava; Senior – geriatrické centrum, Modra
Zlepšenie diagnostiky demencie v primárnej praxi
prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc.
Klinika geriatrie Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava – pracovisko Kramáre
Liečba hypertenzie u starších osôb a pri prevencii demencie
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
Katedra geriatrie a gerontológie SZU, Bratislava
Pády a ich príčiny v starobe
h.doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.,
Geriatrická ambulancia NsP; Ambulancia lekára všeobecnej starostlivosti pre dospelých, Skalica
MUDr. Peter Pavlov
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice
Starostlivosť o seniorov v domovoch dôchodcov
K 31. decembru 2003 žilo v 175 domovoch dôchodcov na Slovensku 12 315 obyvateľov. Ich zdravotný stav je nepriaznivý. Charakterizovaný je multimorbiditou, zhoršujúcim sa funkčným stavom a kognitívnymi poruchami. Vysoký je výskyt geriatrických syndrómov (pádov, inkontinencie moču i stolice). obyvatelia pravidelne užívajú priemerne 4,8 liekov na obyvateľa, najčastejšie psychofarmaká, nitráty a antiagreganciá trombocytov. za 15 ročné obdobie sme zaznamenali priemernú mortalitu 106,5 ‰. autori odporúčajú používanie funkčných testov, vzdelávanie v geriatrickej problematike a pravidelné vizity obyvateľov.
Kľúčové slová: domovy dôchodcov, seniori, zdravotný stav, farmakoterapia.
Kľúčové slová MeSH: domovy dôchodcov; ľudia vyššieho veku; stav zdravotný; farmakoterapia.

SENIOR CARE IN RETIREMENT FACILITIES
As of 31st December 2003, 12 315 residents were living in 175 old people´s homes in Slovakia. their health status is unfavourable. It is characterized by multimorbidity, deteriorated functional status and cognitive disorders. the prevalence of geriatric syndromes (falls, urinary and faecal incontinence) is high. the residents regularly use 4,8 drugs on average, most frequently psychotropics, nitrates and antiaggregants of thrombocytes. the mean mortality during 15 years period was 106,5 ‰. authors recommended the applicaton of functional tests, education in geriatrics a regular visits of residents.
Key words: old people´s homes, seniors, health status, pharmacotherapy.
Key words MeSH: homes for the aged; aged; health status; drug therapy.
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Štefan Urban, CSc., MUDr. Eva Tedlová
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Nežiaduce účinky liečiv na respiračný trakt
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Prenášanie, polohovanie a transport
SPEKTRUM
MUDr. Ľudmila Šišková
Poliklinika cudzokrajných chorôb, Bratislava
Riziká a ochorenia na dovolenkách
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach a VOÚG
Správa zo XVI. európskeho kongresu o hypertenzii.
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Autodidaktický test
created by © zooom.sk s.r.o.