Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNE
MUDr. Margareta Sláčiková
Odbor surveilance prenosných ochorení, Úrad verejného zdravotníctva SR
Aktuálna problematika vírusovej hepatitídy typu A a typu B
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
Klinika geriatrie LF UK a FNsP, Bratislava
Účinná a bezpečná farmakoterapia seniorov
MUDr. Tatiana Hanisková
Katedra a klinika geriatrie SZU, Bratislava; Senior – geriatrické centrum, Modra
Zlepšenie diagnostiky demencie v primárnej praxi
prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc.
Klinika geriatrie Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava – pracovisko Kramáre
Liečba hypertenzie u starších osôb a pri prevencii demencie
Artériová hypertenzia (aH) ako jeden z hlavných rizikových faktorov aterosklerózy má v staršom veku závažné následky, najmä cievne mozgové príhody (CMP) a ischemickú chorobu srdca. V posledných rokoch sa intenzívne študuje vzťah aH a demencie. bolo dokázané, že artériová hypertenzia urýchľuje nástup demencie vaskulárneho aj alzheimerovho typu, ktorých prejavy po prekonaní CMP progredujú ešte rýchlejšie. Diagnostika a liečba v staršom veku je rovnaká, ako v mladších vekových skupinách, zohľadňuje však niektoré špecifiká staršej vekovej kategórie. zahajuje sa nižšími dávkami, pokles tK by mal byť pomalší, za starostlivého sledovania compliance pacienta. Vhodná terapia môže spomaliť nástup a progresiu demencie.
Kľúčové slová: artériová hypertenzia, diagnostika, liečba, starší vek, demencia.
Kľúčové slová MeSH: hypertension – diagnostika, terapia, ľudia vyššieho veku; demencia – prevencia a kontrola, ľudia vyššieho veku.

TREATMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION IN ELDERLY PEOPLE AND IN DEMENTIA PREVENTION
Arterial hypertension belong to the mean risk factors of atherosclerosis and has in older age serious consequencies, mainly stroke and coronary heart disease. In the last years the relationship between arterial hypertension and dementia is intensively studied. It is evident, arterial hypertension enhance the manifestation of vascular and alzheimer type dementia. Stroke accelerated the progression of dementia symptoms. Diagnostics and therapy in the elderly is similar comparing the younger age groups, but some specific patterns of the elderly age should be considered. therapy starts with lower dosage, the blood pressure decrease should be slow and the compliance of the patient should be carefully considered. adequate therapy can slow the onset and progression of dementia.
Key words: arterial hypertension, diagnostics, treatment, elderly age, dementia.
Key words MeSH: hypertension – diagnosis, therapy, aged; demention – prevention and control, aged.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
Katedra geriatrie a gerontológie SZU, Bratislava
Pády a ich príčiny v starobe
h.doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.,
Geriatrická ambulancia NsP; Ambulancia lekára všeobecnej starostlivosti pre dospelých, Skalica
MUDr. Peter Pavlov
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice
Starostlivosť o seniorov v domovoch dôchodcov
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Štefan Urban, CSc., MUDr. Eva Tedlová
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Nežiaduce účinky liečiv na respiračný trakt
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Prenášanie, polohovanie a transport
SPEKTRUM
MUDr. Ľudmila Šišková
Poliklinika cudzokrajných chorôb, Bratislava
Riziká a ochorenia na dovolenkách
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach a VOÚG
Správa zo XVI. európskeho kongresu o hypertenzii.
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Autodidaktický test
created by © zooom.sk s.r.o.