Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNE
MUDr. Margareta Sláčiková
Odbor surveilance prenosných ochorení, Úrad verejného zdravotníctva SR
Aktuálna problematika vírusovej hepatitídy typu A a typu B
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
Klinika geriatrie LF UK a FNsP, Bratislava
Účinná a bezpečná farmakoterapia seniorov
MUDr. Tatiana Hanisková
Katedra a klinika geriatrie SZU, Bratislava; Senior – geriatrické centrum, Modra
Zlepšenie diagnostiky demencie v primárnej praxi
Demencia je syndróm, ktorý vzniká následkom ochorenia mozgu, obvykle chronického alebo progredujúceho charakteru, u ktorého dochádza k narušeniu mnohých vyšších kôrových, predovšetkým kognitívnych funkcií. táto porucha interferuje s aktivitami bežného života. Prevalencia narastá exponencionálne s predlžujúcim sa vekom ľudskej populácie. najčastejšie sa vyskytujúca alzheimerova choroba predstavuje základnú príčinu smrti. táto diagnóza je často podceňovaná, či už z dôvodu nezáujmu nás lekárov alebo bagatelizovania zo strany samotného pacienta alebo rodiny. Vedecké poznatky však aj v tejto oblasti postúpili a tým aj pravdepodobnosť priaznivého ovplyvnenia tohto zdĺhavého ochorenia. Práve včasnou diagnostikou a následnou liečbou možno zlepšiť kvalita života postihnutých ako aj ich opatrovateľov.
Kľúčové slová: demencia, kognitívne funkcie, SMMSe.
Kľúčové slová MeSH: demencia – diagnostika; poruchy kognitívne; škály psychiatrické posudzovacie.

IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS OF DEMENTIA IN PRIMARY CARE
Dementia is progressive deterioration in intellectual function and other cognitive skills, leading to decline in the ability to perform activities of daily living. the prevalence of dementia increases exponentially with increasing age of population. the most common occuring alzheimer‘s diseases is the most basic underlying cause of death. this diagnosis is underestimated, either from a lack of interest of our physicians or from diminishing of the significance from the patient or his family. Scientific knowledge in this area have progressed and will have a positive influence on this disease. the diagnosis and the treatment will improve the quality of life of patients and their caretakers.
Key words: dementia, cognitive skills, SMMSe.
Key words MeSH: demention – diagnosis; cognitive disorders; psychiatric rating scales.
prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc.
Klinika geriatrie Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava – pracovisko Kramáre
Liečba hypertenzie u starších osôb a pri prevencii demencie
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
Katedra geriatrie a gerontológie SZU, Bratislava
Pády a ich príčiny v starobe
h.doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.,
Geriatrická ambulancia NsP; Ambulancia lekára všeobecnej starostlivosti pre dospelých, Skalica
MUDr. Peter Pavlov
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice
Starostlivosť o seniorov v domovoch dôchodcov
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Štefan Urban, CSc., MUDr. Eva Tedlová
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Nežiaduce účinky liečiv na respiračný trakt
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Prenášanie, polohovanie a transport
SPEKTRUM
MUDr. Ľudmila Šišková
Poliklinika cudzokrajných chorôb, Bratislava
Riziká a ochorenia na dovolenkách
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach a VOÚG
Správa zo XVI. európskeho kongresu o hypertenzii.
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Autodidaktický test
created by © zooom.sk s.r.o.