Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNE
MUDr. Margareta Sláčiková
Odbor surveilance prenosných ochorení, Úrad verejného zdravotníctva SR
Aktuálna problematika vírusovej hepatitídy typu A a typu B
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
Klinika geriatrie LF UK a FNsP, Bratislava
Účinná a bezpečná farmakoterapia seniorov
Starší pacienti predstavujú vzhľadom na zvyčajnú polymorbiditu skupinu, ktorej spotreba liekov je nadpriemerná. na jednej strane lieky ponúkajú stále viac možností, ako pomôcť chorému, na druhej strane prinášajú aj významné riziká. Vzťah medzi týmito „protirečeniami“ je podmienený mnohými faktormi, ktoré sa v článku popisujú. Hľadanie spôsobov ako seniora liečiť s väčším prínosom než rizikom ostáva najväčšou výzvou pre všetkých, ktorí sa na farmakologickej liečbe starších pacientov podieľajú. Želanú účinnosť a bezpečnosť gerontofarmakoterapie nie je možné dosiahnuť, ak efektívne nefunguje čo i len jeden z priamo do nej zaangažovaných prvkov: lekár – pacient – spoločnosť.
Kľúčové slová MeSH: geriatria; ľudia vyššieho veku; farmakoterapia; polyfarmácia.

EFFECIIVE AND SAFE PHARMACOTHERAPY FOR SENIORS
Elderly patients represent due to theirs usual polymorbidity a group, in which the drug consumption is about the average. on one site drugs offer more and more possibilities, how to help the patient; on the other hand they bring also important risks. the relationship between these „contradictions“ is based on many factors, which are discussed in the paper. looking for ways, how to treat an elderly patient with a greater benefit than risk remains the principal challenge for all, who are involved in the geriatric pharmacological therapy. expected efficacy and safety of gerontopharmacotherapy can not be achieved, if only one directly engaged component of the whole system (physician – patient – society) does not work properly.
Key words MeSH: geriatrics; aged; drug therapy; polypharmacy.
MUDr. Tatiana Hanisková
Katedra a klinika geriatrie SZU, Bratislava; Senior – geriatrické centrum, Modra
Zlepšenie diagnostiky demencie v primárnej praxi
prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc.
Klinika geriatrie Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava – pracovisko Kramáre
Liečba hypertenzie u starších osôb a pri prevencii demencie
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
Katedra geriatrie a gerontológie SZU, Bratislava
Pády a ich príčiny v starobe
h.doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.,
Geriatrická ambulancia NsP; Ambulancia lekára všeobecnej starostlivosti pre dospelých, Skalica
MUDr. Peter Pavlov
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice
Starostlivosť o seniorov v domovoch dôchodcov
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Štefan Urban, CSc., MUDr. Eva Tedlová
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Nežiaduce účinky liečiv na respiračný trakt
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Prenášanie, polohovanie a transport
SPEKTRUM
MUDr. Ľudmila Šišková
Poliklinika cudzokrajných chorôb, Bratislava
Riziká a ochorenia na dovolenkách
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc.
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach a VOÚG
Správa zo XVI. európskeho kongresu o hypertenzii.
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Autodidaktický test
created by © zooom.sk s.r.o.