Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. Kateřina Špačková
Oční klinika FN a LF UP Olomouc
Oční projevy interních chorob
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, spol. s r. o., Bratislava
Hypoglykémia, hyperglykémia
SPEKTRUM
MUDr. David Suchý
Oddělení klinické farmakologie FN Plzeň
Pohled na otázky kardiovaskulárního rizika moderních nesteroidních antirevmatik
Společnost Merck Sharp Dohme zahájila dne 30. září celosvětově stahování léčivých přípravků obsahujících rofekoxib z trhu. Hlavním důvodem bylo vyhodnocení dat mezinárodní, randomizované a placebem kontrolované studie APPROVE (Adenomatous Polyp Prevention on Vioxx), které poukazovalo na zvýšený výskyt kardiovaskulárních příhod (infarktu myokardu a cévní mozkové příhody) v aktivně léčené skupině ve srovnání s placebovou větví. Relativní riziko kardiovaskulárních příhod se překvapivě začalo zvyšovat až po 18 měsících léčby, zvýšení rizika v prvních 18 měsících nebylo prokázáno. Rofekoxib byl pro zvýšené kardiovaskulární riziko sledován již od roku 2002. Cílem článku je stručně shrnout základní relevantní fakta, související s kardiovaskulárním rizikem spojeným s léčbou moderními nesteroidními antirevmatiky
Kľúčové slová: rofekoxib, kardiovaskulární riziko, COX-2 preferenční léky.
PARAGRAF
MUDr. Tomáš Szalay,
Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Nová zdravotnícka legislatíva
POD LUPOU
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LF UK a FN, Bratislava
Odporúčania pre liečbu obezity u dospelých
TÉMA
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny, Dérerova FNsP, Bratislava
Meningokoková meningitída a sepsa – naliehavá príhoda v ambulancii
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura v Košiciach
Liečba chrípky – súčasné možnosti v ambulantnej praxi
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.,
Klinika pre infekčné choroby FN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
MUDr. Adriána Liptáková, PhD.
Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ Košice
Rezistencia antibiotík a ich spotreba
h. doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb a hrudnej chirurgie, Vyšné Hágy
Tuberkulóza na začiatku 21. storočia – praktický pohľad
doc. MUDr. Eva Grey, PhD., MUDr. Patricia Trizuljaková, doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.
Oddelenie klinickej farmakológie OUSA, Bratislava
Antibiotiká, chemoterapeutiká a ich podávanie v tehotenstve
MUDr. Ružena Rolná, MPH, Mgr. Marián Gežo
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava
Spotreba antibiotík predpísaných na lekársky predpis v roku 2003
created by © zooom.sk s.r.o.