Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. Kateřina Špačková
Oční klinika FN a LF UP Olomouc
Oční projevy interních chorob
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, spol. s r. o., Bratislava
Hypoglykémia, hyperglykémia
SPEKTRUM
MUDr. David Suchý
Oddělení klinické farmakologie FN Plzeň
Pohled na otázky kardiovaskulárního rizika moderních nesteroidních antirevmatik
PARAGRAF
MUDr. Tomáš Szalay,
Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Nová zdravotnícka legislatíva
POD LUPOU
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LF UK a FN, Bratislava
Odporúčania pre liečbu obezity u dospelých
TÉMA
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny, Dérerova FNsP, Bratislava
Meningokoková meningitída a sepsa – naliehavá príhoda v ambulancii
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura v Košiciach
Liečba chrípky – súčasné možnosti v ambulantnej praxi
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.,
Klinika pre infekčné choroby FN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
MUDr. Adriána Liptáková, PhD.
Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ Košice
Rezistencia antibiotík a ich spotreba
Rezistencia na antibiotiká vzniká vplyvom výsledku génovej mutácie alebo expresiou exogénneho genetického materiálu. Rezistenciu baktérií na antibiotiká rozdeľujeme na prirodzenú a získanú. Spotreba antibiotík v humánnej a veterinárnej praxi má za následok nárast rezistencie. Vzťah mezi spotrebou a rezistenciou nie je lineárny. Najvýraznejšie problémy sú rezistencia S. pneumoniae na betalaktámy a makrolidy, rezistencia stafylokokov na oxacilín, rezistencia N. gonorrhoeae na cefalosporíny a chinolóny a rezistencia M. tuberculosis na antituberkulotiká. Selekciu rezistencie a vznik rezistencie ovplyvňuje celá rada faktorov zo strany makroorganizmu, mikroorganizmu a lieku. Medzi ne patria: génové mutácie vplyvom vonkajšieho prostredia, mobilné genetické nosiče, klonálna diseminácia, lokálna antibiotická politika, prítomnosť antibiotických prehľadov a smerníc, úhrada antibiotík a ich dostupnosť a samozrejme dostupnosť zdravotníckej starostlivosti. K prevencii rezistencie napomáha podanie dostatočnej dávky antibiotika, naopak dlhšie pretrvávajúce subinhibičné koncentrácie antibiotika rezistenciu neselektujú. Úlohou štátu v súčasných podmienkach je uplatňovanie racionálnej antiinfekčnej liečby, ktorá vedie k optimalizácii spotreby antibiotík a zníženiu rezistencie. Zlyhanie liečby často koreluje s rezistenciou, nie je to však pravidlo.
Kľúčové slová: rezistencia, spotreba antibiotík, uroinfekcie, pneumokok, zlyhanie liečby, antibiotická politika.
h. doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb a hrudnej chirurgie, Vyšné Hágy
Tuberkulóza na začiatku 21. storočia – praktický pohľad
doc. MUDr. Eva Grey, PhD., MUDr. Patricia Trizuljaková, doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.
Oddelenie klinickej farmakológie OUSA, Bratislava
Antibiotiká, chemoterapeutiká a ich podávanie v tehotenstve
MUDr. Ružena Rolná, MPH, Mgr. Marián Gežo
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava
Spotreba antibiotík predpísaných na lekársky predpis v roku 2003
created by © zooom.sk s.r.o.