Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. Kateřina Špačková
Oční klinika FN a LF UP Olomouc
Oční projevy interních chorob
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, spol. s r. o., Bratislava
Hypoglykémia, hyperglykémia
SPEKTRUM
MUDr. David Suchý
Oddělení klinické farmakologie FN Plzeň
Pohled na otázky kardiovaskulárního rizika moderních nesteroidních antirevmatik
PARAGRAF
MUDr. Tomáš Szalay,
Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Nová zdravotnícka legislatíva
POD LUPOU
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LF UK a FN, Bratislava
Odporúčania pre liečbu obezity u dospelých
TÉMA
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny, Dérerova FNsP, Bratislava
Meningokoková meningitída a sepsa – naliehavá príhoda v ambulancii
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura v Košiciach
Liečba chrípky – súčasné možnosti v ambulantnej praxi
Napriek výrazným pokrokom v oblasti vývoja antivirotík liečba chrípky ostáva problémom. Prvé antivirotiká na liečbu a prevenciu chrípky amantadín a rimantadín sú účinné len pri chrípke typu A a ich použitie je limitované aj vznikom rezistencie a nežiadúcimi účinkami. Novšie antivirotiká účinné proti chrípke A aj B sú inhibítory neuraminidázy. Patrí sem zanamivir, ktorý sa aplikuje inhalačne, a oseltamivir určený na perorálne použitie. Vo väčšine prípadov pri nekomplikovanej chrípke ostáva liečba symptomatická (kľud na lôžku, dostatočná hydratácia a antipyretiká). Veľkú pozornosť je potrebné venovať najmä prejavom komplikácií chrípky. Pri primárnych komplikáciach je vždy vhodné poukázať pacienta čo najskôr do lôžkového zariadenia. Pri sekundárnych bakteriálnych komplikáciách podľa rizikovosti pacienta je potrebné ihneď indikovať antibiotiká ambulantne, alebo zabezpečiť hospitalizáciu.
Kľúčové slová: chrípka, klinické prejavy, diagnostika, symptomatická liečba, antivírusová liečba.
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.,
Klinika pre infekčné choroby FN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
MUDr. Adriána Liptáková, PhD.
Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ Košice
Rezistencia antibiotík a ich spotreba
h. doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb a hrudnej chirurgie, Vyšné Hágy
Tuberkulóza na začiatku 21. storočia – praktický pohľad
doc. MUDr. Eva Grey, PhD., MUDr. Patricia Trizuljaková, doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.
Oddelenie klinickej farmakológie OUSA, Bratislava
Antibiotiká, chemoterapeutiká a ich podávanie v tehotenstve
MUDr. Ružena Rolná, MPH, Mgr. Marián Gežo
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava
Spotreba antibiotík predpísaných na lekársky predpis v roku 2003
created by © zooom.sk s.r.o.