Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. Kateřina Špačková
Oční klinika FN a LF UP Olomouc
Oční projevy interních chorob
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, spol. s r. o., Bratislava
Hypoglykémia, hyperglykémia
SPEKTRUM
MUDr. David Suchý
Oddělení klinické farmakologie FN Plzeň
Pohled na otázky kardiovaskulárního rizika moderních nesteroidních antirevmatik
PARAGRAF
MUDr. Tomáš Szalay,
Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Nová zdravotnícka legislatíva
POD LUPOU
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LF UK a FN, Bratislava
Odporúčania pre liečbu obezity u dospelých
TÉMA
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny, Dérerova FNsP, Bratislava
Meningokoková meningitída a sepsa – naliehavá príhoda v ambulancii
Oba prejavy meningokokovej infekcie meningitída aj sepsa predstavujú akútne život ohrozujúce stavy, ktoré môžu v krátkom čase vyústiť do smrti jedincov tešiacich sa dobrému zdraviu. Napriek spoločnej etiológii sa výrazne líšia v prognóze prežitia. Príznaky meningokokovej sepsy bez známok ložiskovej infekcie sú často prehliadnuté alebo podcenené a pacient sa dostáva do nemocnice v čase, kedy sa mu nepodarí pomôcť ani na špičkových pracoviskách. Od začiatku ochorenia až po smrť nemusí uplynúť ani 12–24 hodín. Na druhej strane u pacienta s meningokokovou meningitídou bez závažnejších prejavov sepsy a krvácania, kde dominujú príznaky dráždenia mozgových blán, býva správna diagnóza stanovená už v teréne. Klinické syndrómy meningokokového ochorenia sú veľmi variabilné s prejavmi od fulminantného až po chronický priebeh v trvaní niekoľkých týždňov. Včasné rozpoznanie invazívneho meningokokového ochorenia a okamžité podanie antibiotika zabráni fulminantnému priebehu s možným letálnym koncom.
Kľúčové slová: meningokoková meningitída, meningokoková sepsa, Waterhouse-Friderichsenov syndróm, petechie, DIC.
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura v Košiciach
Liečba chrípky – súčasné možnosti v ambulantnej praxi
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.,
Klinika pre infekčné choroby FN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
MUDr. Adriána Liptáková, PhD.
Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ Košice
Rezistencia antibiotík a ich spotreba
h. doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb a hrudnej chirurgie, Vyšné Hágy
Tuberkulóza na začiatku 21. storočia – praktický pohľad
doc. MUDr. Eva Grey, PhD., MUDr. Patricia Trizuljaková, doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.
Oddelenie klinickej farmakológie OUSA, Bratislava
Antibiotiká, chemoterapeutiká a ich podávanie v tehotenstve
MUDr. Ružena Rolná, MPH, Mgr. Marián Gežo
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava
Spotreba antibiotík predpísaných na lekársky predpis v roku 2003
created by © zooom.sk s.r.o.