Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
OKIA OUSA, Bratislava
Alergická nádcha
MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Primárne poruchy imunitného systému – ich diagnostika a liečba
Imunodeficiencia je kvantitatívna alebo kvalitatívna porucha funkčnosti niektorej zložky imunitného systému, ktorá sa klinicky prejaví zvýšenou vnímavosťou na infekcie, zvýšeným výskytom autoimunitných prejavov alebo lymfoproliferatívnym ochorením. Dnes identifikujeme viac ako 100 primárnych imunodeficiencií a 40 % pacientov s týmito vrodenými poruchami sa diagnostikuje po 15. roku života. Negatívna rodinná anamnéza takéto ochorenie nevylučuje. Najčastejšími typmi primárnych imunodeficiencií sú poruchy tvorby protilátok, predovšetkým selektívna deficiencia IgA a bežná variabilná imunodeficiencia (CVID). V prehľade sa opisujú základné klinické charakteristiky, diagnostika a terapeutické prístupy u najčastejších primárnych imunodeficiencií.
Kľúčové slová: primárne imunodeficiencie, bežná variabilná imunodeficiencia, diagnostika, liečba.
Kľúčové slová MeSH: choroby imunitného systému – diagnostika, terapia; syndrómy imunologickej nedostatočnosti – diagnostika, terapia.

PRIMARY IMMUNE DEFICIENCIES, DIAGNOSIS AND THERAPY
Immunodeficiency is a quantitative or qualitative failure of immune system functions that results in a clinical presentation of increased susceptibility to infections, increased autoimmune manifestation or lymphoproliferative disease. Today we identify more than hundred primary immune deficiencies and 40 % of these inherited disorders are diagnosed after the 15th year of life. Negative family history does not exclude such an error. Most prevalent primary immune deficiencies are defects of antibody production, mostly selective IgA deficiency and common variable immunodeficiency (CVID). Review focus on description of basic characteristics, diagnosis and therapeutic approach.
Key words: primary immune deficiencies, common variable immunodeficiency, diagnosis, therapy.
Key words MeSH: immune system disease – diagnosis, therapy; immunologic deficiency syndromes – diagnosis, therapy.
MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
OKIA OUSA, Bratislava
Sú mikroorganizmy naozaj naši nepriatelia?
MUDr. Hana Kayserová
OKIA, FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
Imunita, tehotenstvo a plod
KONZÍLIUM
MUDr. Ivan André, PhD.
Psychiatrická klinika FNsP a LF UK, Bratislava
Intoxikácie psychofarmakami a drogami v ambulancii praktického lekára
MUDr. Miriam Ladická
OKHT Národný onkologický ústav, Bratislava
Spolupráca praktického lekára a onkológa v liečení onkologického pacienta
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Postupy rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie dospelých v urgentnej prednemocničnej starostlivosti
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie PF TU, Trnava
Súkromné bezpečnostné služby
POD LUPOU

Špitálska 21, 812 32 Bratislava
Liga proti rakovine SR
PREHĽADNE
MUDr. Irina Šebová, CSc., MUDr. Anna Valentová, MUDr. Ján Siváček
I. ORL klinika LF UK, FNsP a SZU, Bratislava, Neštátna imuno-alergologická ambulancia, Bratislava
Chronická tonzilitída
doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.
Bakešova nemocnice, Brno
Akutní hemoroidální nemoc
SPEKTRUM
MUDr. Jarmila Lančová
Úrad verejného zdravotníctva SR ,Bratislava
Uchovávanie a distribúcia očkovacích látok
RNDr. Katarína Fandáková
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
Vznik Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) – významný krok v informatizácii zdravotníctva
Z PRAXE
MUDr. Imrich Ceconík
Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Horný Bar
Rakovina kože v ambulancii praktického lekára
AUTODIDAKTICKÝ TEST

Test č. 3/2006
created by © zooom.sk s.r.o.