Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
OKIA OUSA, Bratislava
Alergická nádcha
Výskyt alergickej nádchy sa v priebehu 20. storočia zvýšil až 10 násobne na súčasných cca 25 % populácie vyspelých krajín. Nádcha síce neskracuje život, významne však zasahuje do kvality života postihnutého. V detstve a vo veku do 25 rokov je alergia v pozadí viac ako 90 % prípadov neinfekčnej nádchy, s pribúdajúcim vekom polovica prípadov chronickej nádchy pripadá na jej nealergickú formu. Poslaním tohto prehľadu je priblížiť neinfekčné formy nádchy s dôrazom na moderný manažment alergickej nádchy. Základná liečebná stratégia je pri alergickej aj nealergickej forme neinfekčnej nádchy rovnaká, ako farmaká prvej voľby sa uplatňujú topické nosové steroidy a moderné H1-antihistaminiká (podávané per os alebo lokálne do očí a/alebo nosa). Ak sa dokáže kauzálny alergén, je potrebné zvážiť alergénovú imunoterapiu. Najlepšie výsledky dosahujeme kombinovaným prístupom (farmakoterapia, imunoterapia, vyhýbanie sa spúšťačom a vyvolávačom).
Kľúčové slová: alergická nádcha, chronická nádcha, manažment.
Kľúčové slová MeSH: alergická nádcha, chronická nádcha, manažment.

ALLERGIC RHINITIS
Incidence of allergic rhinitis increased during 20th century 10 fold to actual 25 % population of developed countries. Despite rhinitis does not shorten the life; it significantly influences the quality of life. Allergy is the main cause of non-infectious rhinitis from childhood and to the 25th year of age; with increasing age it is detectable only in 50 % cases of chronic rhinitis. The aim of this review article is focus on non-infectious forms of rhinitis with accent on modern management of allergic rhinitis. The basic strategy in both allergic and nonallergic rhinitis is similar; intranasal corticosteroids and modern H1-antihistamines (both oral and topical) are used as first line drugs. If the causal allergen is detected it is necessary to consider allergen immunotherapy. With combined approach best results are achieved (pharmacotherapy, immunotherapy, avoidance of starters and inducers).
Key words: allergic rhinitis, non-allergic rhinitis, management.
Key words MeSH: allergic rhinitis, non-allergic rhinitis, management.
MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Primárne poruchy imunitného systému – ich diagnostika a liečba
MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
OKIA OUSA, Bratislava
Sú mikroorganizmy naozaj naši nepriatelia?
MUDr. Hana Kayserová
OKIA, FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
Imunita, tehotenstvo a plod
KONZÍLIUM
MUDr. Ivan André, PhD.
Psychiatrická klinika FNsP a LF UK, Bratislava
Intoxikácie psychofarmakami a drogami v ambulancii praktického lekára
MUDr. Miriam Ladická
OKHT Národný onkologický ústav, Bratislava
Spolupráca praktického lekára a onkológa v liečení onkologického pacienta
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Postupy rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie dospelých v urgentnej prednemocničnej starostlivosti
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie PF TU, Trnava
Súkromné bezpečnostné služby
POD LUPOU

Špitálska 21, 812 32 Bratislava
Liga proti rakovine SR
PREHĽADNE
MUDr. Irina Šebová, CSc., MUDr. Anna Valentová, MUDr. Ján Siváček
I. ORL klinika LF UK, FNsP a SZU, Bratislava, Neštátna imuno-alergologická ambulancia, Bratislava
Chronická tonzilitída
doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.
Bakešova nemocnice, Brno
Akutní hemoroidální nemoc
SPEKTRUM
MUDr. Jarmila Lančová
Úrad verejného zdravotníctva SR ,Bratislava
Uchovávanie a distribúcia očkovacích látok
RNDr. Katarína Fandáková
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
Vznik Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) – významný krok v informatizácii zdravotníctva
Z PRAXE
MUDr. Imrich Ceconík
Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Horný Bar
Rakovina kože v ambulancii praktického lekára
AUTODIDAKTICKÝ TEST

Test č. 3/2006
created by © zooom.sk s.r.o.