Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Zoltán Szép
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Editoriál
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Kožné ochorenia a športová aktivita
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Poranenia kostí, kĺbov a svalov
PARAGRAF
Mgr. Soňa Medveďová, JUDr. MUDr. Peter Kováč
Katedra trestného práva a kriminológie Trnavskej Univerzity, Trnava, Ústav súdneho lekárstva LFUK a FN, Bratislava
Lekár ako svedok a znalec v občiansko-právnom a trestnom konaní
POD LUPOU
Drahomíra Fridrichová
Kynologický klub Ekoiuventa, Bratislava
Kanisterapia
PREHĽADNE
MUDr. Adriana Kafková
Klinika hematológie a onkohematológie FN LP a LF UPJŠ, Košice
Anémie – diagnostika a liečba
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., MFSC.
SÚSCH – Kardiologická klinika, oddelenie koronárnej starostlivosti, Bratislava
Prehľad antitrombotickej liečby pri akútnom koronárnom syndróme bez elevácie ST segmentu
Antitrombotická liečba je základným pilierom v liečbe pacientov s akútnym koronárnym syndrómom bez elevácie ST segmentu (AKS-NSTE) v ekg obraze. Antitrombotická liečba pozostáva z antiagregačnej (protidoštičkovej) a antikoagulačnej liečby. Významná redukcia mortality, vzniku infarktu myokardu a rekurentnej ischémie u chorých s AKS-NSTE je dôsledkom správnej a prakticky vždy kombinovanej antitrombotickej liečby. Tento prínos z kombinovanej antitrombotickej liečby platí pre konzervatívny, ako aj invazívny manažment tejto skupiny pacientov. V práci sa uvádzajú základné poznatky a odporúčania pre najčastejšie používanú antiagregačnú a antikoagulačnú liečbu chorých s AKS- NSTE.
Kľúčové slová: Akútny koronárny syndróm, antiagregačná a antikoagulačná liečba.
Kľúčové slová MeSH: choroba koronárna – farmakoterapia; choroba akútna; fibrinolytiká; imhibítory agregácie trombocytov.

REVIEW OF ANTITHROMBOTIC TREATMENT IN ACUTE CORONARY SYNDROMES WITHOUT ST-ELEVATION
Antithrombotic treatment is a cornerstone in the therapy of patients with acute coronary syndromes without ST-elevation (NSTE-ACS). Antithrombotic treatment is comprised of antiaggregation (anti-platelet) and anticoagulation therapy. Appropriate, and almost always combined, antithrombotic treatment ensures significant reduction of mortality, myocardial infarction and recurrent ischemic episodes in patients with NSTE-ACS. Such patients benefit from combined antithrombotic treatment when managed conservatively as well as invasively. This review contains basic knowledge and guidelines for most widely used antiaggregation and anticoagulation therapy of patients with NSTE-ACS.
Key words: Acute coronary syndrome, antiaggregation and anticoagulation therapy.
Key words MeSH: coronary disease – drug therapy; acute disease; fibrinolytic agents; platelet aggregation inhibitiors.
SPEKTRUM
Tlačová správa
Nová stratégia liečby zásadne mení manažment hypertenzie – štúdia ASCOT
TÉMA
MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Súčasný pohľad na etiopatogenézu a liečbu akné
MUDr. Zoltán Szép
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Psoriáza – novinky v patogenéze a terapii
Anna Volleková, Anastázia Baroňáková
Katedra dermatovenerológie FZ ŠŠ SZU, Kožná ambulancia FNsP Ružinov, Bratislava
Superficiálne mykózy
doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Čo by mal vedieť každý lekár o atopickej dermatitíde
Anastázia Baroňáková
Kožná ambulancia FNsP Ružinov, Bratislava
Syfilis
created by © zooom.sk s.r.o.