Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Zoltán Szép
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Editoriál
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Kožné ochorenia a športová aktivita
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Poranenia kostí, kĺbov a svalov
PARAGRAF
Mgr. Soňa Medveďová, JUDr. MUDr. Peter Kováč
Katedra trestného práva a kriminológie Trnavskej Univerzity, Trnava, Ústav súdneho lekárstva LFUK a FN, Bratislava
Lekár ako svedok a znalec v občiansko-právnom a trestnom konaní
POD LUPOU
Drahomíra Fridrichová
Kynologický klub Ekoiuventa, Bratislava
Kanisterapia
PREHĽADNE
MUDr. Adriana Kafková
Klinika hematológie a onkohematológie FN LP a LF UPJŠ, Košice
Anémie – diagnostika a liečba
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., MFSC.
SÚSCH – Kardiologická klinika, oddelenie koronárnej starostlivosti, Bratislava
Prehľad antitrombotickej liečby pri akútnom koronárnom syndróme bez elevácie ST segmentu
SPEKTRUM
Tlačová správa
Nová stratégia liečby zásadne mení manažment hypertenzie – štúdia ASCOT
TÉMA
MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
Súčasný pohľad na etiopatogenézu a liečbu akné
MUDr. Zoltán Szép
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Psoriáza – novinky v patogenéze a terapii
Anna Volleková, Anastázia Baroňáková
Katedra dermatovenerológie FZ ŠŠ SZU, Kožná ambulancia FNsP Ružinov, Bratislava
Superficiálne mykózy
doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Čo by mal vedieť každý lekár o atopickej dermatitíde
Atopická dermatitída predstavuje nielen závažný medicínsky, ale aj sociálny problém. Vysoký výskyt choroby osobitne u detí si vyžaduje včasnú diagnostiku, liečbu a realizáciu mnohých opatrení, ktoré zabraňujú rozvoju choroby. Článok prináša súhrnné poznatky o atopickej dermatitíde. Upozorňuje na mnohogénovu podstatu choroby s rôznou expresivitou jednotlivých porúch, čím je podmienená mimoriadne široká klinická variabilita choroby v rámci atopie. Uvádza zásady diagnostiky, opatrenia v životnom štýle chorých a komplexný prehľad možností ako ovplyvniť liečbou atopickú dermatitídu.
Kľúčové slová: Dermatitis atopica, etiopatogenéza, diagnostika, komplexná zdravotná starostlivosť – manažment choroby.
Kľúčové slová MeSH: dermatitída atopická – etiológia, diagnostika, terapia; manažment choroby; starostlivosť zdravotnícka komplexná.

WHAT SHOULD EACH DOCTOR KNOW ABOUT THE ATOPIC DERMATITIS
Atopic dermatitis is a major medical as well as social problem. High incidence of the disease particulary in children requires early diagnostics, treatment and actions, which can prevent development of the disease. The article brings a complex overview of atopic dermatitis. The multigenetic basis of the disease causes broad clinical variety of the disease with variability in expression of particular symptoms. It introduces the therapeutic guidelines, lifestyle restrictions of the patients and a complex summary of therapeutic possibilities of the atopic dermatitis.
Key words: Dermatitis Atopica, ethiopathogenesis, complex medical care – management of the disease.
Key words MeSH: dermatitis, atopic – etiology, diagnosis, therapy; disease management; comprehensive health care.
Anastázia Baroňáková
Kožná ambulancia FNsP Ružinov, Bratislava
Syfilis
created by © zooom.sk s.r.o.