Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FNsP, Košice
Poruchy spánku z pohľadu neurológa
MUDr. Imrich Mucska
Pneumologická ambulancia FN, Bratislava
Poruchy spánku z pohľadu pneumológa – spánkové poruchy dýchania.
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrické odd. NsP, Trenčín
Poruchy spánku z pohľadu psychiatra – neorganická insomnia
LIEK
MUDr. Tomáš Doležal
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
Farmakologický profil losartanu
MEMORIX
MUDr. Eva Mikušková
NOU, Klenová 1, 833 10 Bratislava
Antihypertenzíva registrované v SR k 29. 6. 2004.
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba, Bratislava
Hypovolemický hemoragický šok
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK a FN, Bratislava
Poučenie a súhlas pacienta
PREHĽADNE
MUDr. Ľubomíra Nemčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Farmakoterapia bolesti
Bolesť tvorí neoddeliteľnú súčasť ľudského života. Jej vnímanie, i napriek svojej averzívnej povahe, je základným predpokladom prežívania človeka. V akútnom stave predstavuje pre organizmus pozitívny, varovný signál. Intenzívna a dlhotrvajúca bolesť stráca svoj biologický význam a ochrannú funkciu. Je dôvodom opakovaného vyhľadávania lekárskej pomoci a nadmerného užívania liekov. Jej nedostatočná kontrola vedie postupne k psychickej dekompenzácii, imobilizácii a izolácii pacienta s rozvojom abnormálneho, často účelového, bolestivého správania. Chronická bolesť je preto chápaná v súčasnosti ako zložitý bio-psycho-sociálny fenomén (1, 2).
Kľúčové slová: bolesť, typy bolesti, diagnóza bolesti, neopioidy, opioidy, adjuvanciá.
SPEKTRUM
MUDr. Petr Janský
Kardiologická klinika II. LF UK a FN Motol, Praha
Studie SYNERGY – nízkomolekulární heparin v časné invazivní léčbě akutního koronárního syndromu
TÉMA
MUDr. Jozef Bulas, CSc.
I. interná klinika FN a LF UK, Bratislava
Prehľad aktuálnych európskych (ESH/ESC 2003) a amerických (JNC 7) odporúčaní pre liečbu hypertenzie
MUDr. Peter Jonáš
IV. interná klinika FN – L. Pasteura, Košice
Potreba fixných kombinácií v liečbe artériovej hypertenzie
MUDr. Viera Fedelešová CSc.
Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie SZU, Bratislava
Liečba hypertenzie v tehotenstve
MUDr. Tibor Sedlák
I. interná klinika FN a LFUK, Bratislava
Liečba hypertenzie v štádiu chronickej renálnej insuficiencie
VKLADANý LIST PRE PACIENTOV
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrické odd. NsP, Trenčín
Pravidlá spánkovej hygieny
created by © zooom.sk s.r.o.