Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Odd. klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Moderné prístupy k liečbe prieduškovej astmy
doc. MUDr. Ladislav Chovan, CSc.
FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
Manažment chronickej obštrukčnej choroby pľúc
BMing. Ľubomír Jakab, doc. MUDr. Marta Hájková, CSc.
Klinika funkčnej diagnostiky, Bratislava-Podunajské Biskupice
Diafragma – činnosť, účinok, vyšetrenia a terapia
KONZÍLIUM
Svetozár Droba, Juraj Lexmann, Branislav Moťovský
Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára z pohľadu práva
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Choroby respiračného systému a športová aktivita
MUDr. Svetozár Droba, MUDr. Juraj Lexmann, MUDr. Branislav Moťovský
Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Priedušková astma – astmatický záchvat
ODBORNÉ PODUJATIA
Abstrakty k odbornému podujatiu
Nové trendy v prevencii aterosklerózy
16. februára 2006 sa v Bratislave konalo XIV. sympózium s medzinárodnou účasťou – Nové trendy v prevencii aterosklerózy, ktoré každoročne pripravuje Slovenská asociácia aterosklerózy (www.saa.sk) v spolupráci so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou, Slovenskou kardiologickou spoločnosťou a Slovenskou internistickou spoločnosťou. O kvalite podujatia svedčia ako pozitívne odozvy a spokojnosť účastníkov sympózia, tak aj ich tohtoročný rekordný počet. Jednodňový program bol bohatý na zaujímavé prezentácie domácich i zahraničných autorov zaoberajúce sa najaktuálnejšími témami súvisiacimi s problematikou aterosklerózy od genetiky, cez patofyziológiu, možnosťami včasnej diagnostiky koronarosklerózy, možnosťami diétneho, režimového i terapeutického ovplyvnenia dyslipidémií ako závažného rizikového faktora ischemickej choroby srdca. Na záver odznela panelová diskusia, ktorej hlavnou témou bola aktualizácia Slovenského lipidového konsenzu 2. Nakoniec posúďte sami! Krátky prehľad prednesených a diskutovaných tém v podobe abstraktov je pripomenutím tohtoročných Nových trendov v prevencii aterosklerózy a zároveň pozvánkou na budúcoročné XV. medzinárodné sympózium. Dovidenia a dopočutia opäť vo februári 2007!
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (6. časť)
PREHĽADNE
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP, Bratislava
Protrombotické stavy a trombóza z pohľadu hematológa
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Diferenciálna diagnostika zápchy – príčiny a možnosti liečby
SPEKTRUM
prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., MUDr. Rudolf Pullmann
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Ústav klinickej biochémie JLF UK a MFN, Martin
Kyselina močová a jej význam v lekárskej praxi
AUTODIDAKTICKÝ TEST
Test č. 2/2006
created by © zooom.sk s.r.o.