Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Odd. klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Moderné prístupy k liečbe prieduškovej astmy
doc. MUDr. Ladislav Chovan, CSc.
FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
Manažment chronickej obštrukčnej choroby pľúc
BMing. Ľubomír Jakab, doc. MUDr. Marta Hájková, CSc.
Klinika funkčnej diagnostiky, Bratislava-Podunajské Biskupice
Diafragma – činnosť, účinok, vyšetrenia a terapia
KONZÍLIUM
Svetozár Droba, Juraj Lexmann, Branislav Moťovský
Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára z pohľadu práva
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Choroby respiračného systému a športová aktivita
MUDr. Svetozár Droba, MUDr. Juraj Lexmann, MUDr. Branislav Moťovský
Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Priedušková astma – astmatický záchvat
ODBORNÉ PODUJATIA
Abstrakty k odbornému podujatiu
Nové trendy v prevencii aterosklerózy
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (6. časť)
PREHĽADNE
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP, Bratislava
Protrombotické stavy a trombóza z pohľadu hematológa
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Diferenciálna diagnostika zápchy – príčiny a možnosti liečby
Zápcha je častým gastroenterologickým problémom v klinickej praxi. Ide o symptóm, nie chorobu. Príčin zápchy je veľa a sú väčšinou zle vysvetlené. Najčastejšími príčinami obstipácie sú: funkčná zápcha alebo zápcha z pomalého transitu, colon iritabile a obštrukcia vývodu. Pre diagnózu a diferenciálnu diagnózu je dôležitá anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, vyšetrenie per rectum a vyšetrenie stolice (najmä na okultné krvácanie). U pacientov nad 50 rokov a s tzv. alarmujúcimi príznakmi musí byť vykonané endoskopické alebo radiologické vyšetrenie a v niektorých prípadoch aj špeciálne vyšetrenia (elektromyografia, transitný čas kolonom, manometria). Prvým krokom v liečbe obstipácie je zmena životného štýlu a diéta, vynechanie liekov, ktoré vyvolávajú obstipáciu a „nabobtnávajúce“ látky. Liečba laxatívami je iba posledným krokom, pričom sa preferujú predovšetkým laxatíva osmotické.
Kľúčové slová: zápcha, diagnostika a diferenciálna diagnostika zápchy, liečba.
Kľúčové slová MeSH: zápcha – diagnostika, terapia; diagnostika diferenciálna.

DIFERENTIAL DIAGNOSIS OF CONSTIPATION – CAUSES AND POSSIBILITIES OF TREATMENT
Constipation is a common gastrointestinal complaint in clinical practice. Constipation is symptomnot a disease.The causes of constipatio are many and are mostly poorly understood. The most common causes of constipation are: functional constipation or slow transit constipation, irritable bowel syndrome, outlet obstruction. For diagnosis and differential diagnosis is basic history taking, physical examination and rectal palpation, stool analysis (especially occult blood tests). In patients over 50 years and with alarm symptoms, it should be done endoscopic or radiological examination and in some causes the special examination (electomyography, colonic transit time, manometry). First step in the treatment of constipation is change lifestyle and diet, stop medications which cause constipation and start with bulk forming agents Only last step in therapy of constipation are laxatives, prefferably osmotic laxatives.
Key words: constipation, diferential diagnosis of constipation, treatment.
Key words MeSH: constipation – diagnosis, therapy; diagnosis, differential.
SPEKTRUM
prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., MUDr. Rudolf Pullmann
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Ústav klinickej biochémie JLF UK a MFN, Martin
Kyselina močová a jej význam v lekárskej praxi
AUTODIDAKTICKÝ TEST
Test č. 2/2006
created by © zooom.sk s.r.o.