Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Odd. klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Moderné prístupy k liečbe prieduškovej astmy
doc. MUDr. Ladislav Chovan, CSc.
FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
Manažment chronickej obštrukčnej choroby pľúc
BMing. Ľubomír Jakab, doc. MUDr. Marta Hájková, CSc.
Klinika funkčnej diagnostiky, Bratislava-Podunajské Biskupice
Diafragma – činnosť, účinok, vyšetrenia a terapia
KONZÍLIUM
Svetozár Droba, Juraj Lexmann, Branislav Moťovský
Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára z pohľadu práva
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Choroby respiračného systému a športová aktivita
MUDr. Svetozár Droba, MUDr. Juraj Lexmann, MUDr. Branislav Moťovský
Akútny psychotický pacient v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Priedušková astma – astmatický záchvat
ODBORNÉ PODUJATIA
Abstrakty k odbornému podujatiu
Nové trendy v prevencii aterosklerózy
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (6. časť)
PREHĽADNE
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP, Bratislava
Protrombotické stavy a trombóza z pohľadu hematológa
Venózna trombóza vysokou prevalenciou a kritickými následkami, ako sú potenciálne fatálna pľúcna embólia a vývoj protrombotického syndrómu, predstavuje závažný medicínsko-spoločenský problém. Keďže súčasné preventívne a liečebné režimy môžu významne znížiť morbiditu a mortalitu venózneho tromboembolizmu, pozornosť sa stále viac sústreďuje na možnosti identifikácie rizikových skupín. V posledných 20 rokoch bolo odhalené celé množstvo príčin vedúcich k obrazu porúch hemostázy, označovaných ako protrombotické, resp. trombofilické stavy, ktoré zvyšujú dispozíciu ku vzniku trombózy. Mnohé z nich sú geneticky podmienené s typickým vznikom idiopatických trombóz v mladom veku s familiárnym výskytom, iné sú výsledkom aktivácie hemostázy v prítomnosti známeho protrombotického ochorenia. Tieto nové poznatky a snaha o odhalenie príčin VTE viedli k enormnému nárastu záujmu o hemostazeologickú diagnostiku trombofílie, ktorá nielen umožňuje tieto stavy identifikovať, ale pomáha aj pri rozhodovaní o liečbe a adekvátnej primárnej a sekundárnej tromboprofylaxii.
Kľúčové slová: venózna trombóza, vrodená trombofília, tromboprofylaxia.
Kľúčové slová MeSH: trombóza žilová – prevencia a kontrola; trombofília – diagnostika, terapia.

PROTHROMBOTIC STATES AND THROMBOSIS IN HEMATOLOGIST´S VIEW
Venous thrombosis due to its high prevalence and critical sequelae such as potentially fatal pulmonary embolism and post-thrombotic syndrome represents a serious medical and social problem. The attention has been focused on the identification of the risk patient groups as current prophylaxis and therapy may significantly reduce the mortality and morbidity of venous thrombosis. In the last 20 years new hematological reasons of venous thromboembolism (VTE) have been revealed, either genetically determined or caused by other underlying diseases predisposing to the VTE. The new facts and the efforts to reveal the real reason of VTE in particular patient have increased the requests for the hemostaseological testing, which allows either to identify the patients in risk or to facilitate the decision about the therapy and prophylaxis.
Key words: venous thrombosis; congenital thrombophilia; thromboprophylaxis.
Key words MeSH: venous thrombosis – prevention and control; thrombophilia – diagnosis, therapy.
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Diferenciálna diagnostika zápchy – príčiny a možnosti liečby
SPEKTRUM
prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., MUDr. Rudolf Pullmann
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Ústav klinickej biochémie JLF UK a MFN, Martin
Kyselina močová a jej význam v lekárskej praxi
AUTODIDAKTICKÝ TEST
Test č. 2/2006
created by © zooom.sk s.r.o.